pasaran yang memerlukan ruang bagi memenuhi permintaan penduduk yang kian

Pasaran yang memerlukan ruang bagi memenuhi

This preview shows page 41 - 46 out of 109 pages.

pasaran yang memerlukan ruang bagi memenuhi permintaan penduduk yang kian bertambah terhadap rumah kediaman, pusat penyediaan perkhidmatan, pembangunan institusi awam, pentadbiran dan industry. Bekalan tanah yang semakin terhad memberi kesan kepada saiz tanah menjadi semakin sempit, nilai hartanah menjadi semakin mahal akibat persaingan pelbagai guna tanah di pinggir bandar untuk kediaman, industri, ruang niaga dan sebagainya. Golongan berpendapatan rendah tidak mampu
Image of page 41
24 memiliki rumah. Ini mendorong kepada kewujudan petempatan-petempatan setinggan khususnya di kawasan pinggir-pinggir bandar.
Image of page 42
25 BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan mengenai aliran bagaimana kajian ini dilaksanakan. Bab ini juga akan membincangkan pendekatan kajian yang bersesuaian, menerangkan mengenai pendekatan pengumpulan data yang bersesuaian dan persampelan responden yang terlibat bagi kajian ini. Di samping itu, kaedah menganalisis data yang bersesuaian juga akan diterangkan.
Image of page 43
26 3.2 Carta aliran metodologi kajian Rajah 3.1: Carta aliran bagi metodologi kajian (Sumber: Penyelidik, 2018) Mengenalpasti Masalah Membuat Literatur Berkenaan Dengan Tajuk Kajian Pengumpulan Data dan Maklumat Data Primer 4. Temu bual 5. Pemerhatian 6. Kaji selidik Data Sekunder 6. Buku rujukan 7. Jurnal 8. Surat Khabar 9. Internet 10. Laporan Analisis Data Kesimpulan dan Cadangan Persoalan Kajian Objektif Kajian Skop Kajian
Image of page 44
27 3.3 Peringkat 1: Mengenalpasti isu permasalahan dan pemilihan tajuk Peringkat pertama dalam melaksanakan kajian ialah peringkat pemilihan tajuk di mana tajuk yang dipilih adalah berdasarkan isu-isu semasa yang berbangkit. Dalam kajian ini, isu pembangunan komersial di k awasan “Bandar Indera Mahkota” telah dikenalpasti. Penyelidik menjalankan kajian berkaitan prospek pembangunan komersial di Bandar Indera Mahkota, Kuantan, Pahang. Seterusnya ialah pembentukkan objektif kajian. Peringkat pembentukkan objektif kajian merupakan peringkat yang penting bagi menentukan matlamat sebenar kajian yang hendak dijalankan. Objektif pertama bagi kajian ialah mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan komersial di Bandar Indera Mahkota, Kuantan, Pahang manakala objektif kedua ialah mengkaji kesan pembangunan Bandar Indera Mahkota, Kuantan, Pahang terhadap potensi pembangunan komersial. Bagi mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan, penyelidik melakukan pencarian dan pengumpulan data dengan teliti. Selepas pembentukkan objektif kajian, skop kajian ditentukan. Penentuan skop kajian merupakan peringkat yang penting di mana skop kajian berfungsi sebagai batasan di dalam pencarian maklumat. Ia juga merupakan peringkat yang penting agar penyelidik dapat menfokuskan elemen-elemen yang diperlukan dan kawasan-kawasan yang terlibat sahaja bagi kajian yang dijalankan. Dalam kajian ini, skop kajian memfokuskan kepada pembangunan komersial di Bandar Indera Mahkota, Kuantan, Pahang dan kajian ini hanya dijalankan di kawasan Bandar Indera Mahkota, Kuantan, Pahang sahaja.
Image of page 45
Image of page 46

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 109 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes