Nen í li extr é mn í po ž adavek na spolehlivost

Info icon This preview shows pages 18–20. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nen í -li extr é mn í po ž adavek na spolehlivost p ř enosu zpr á vy (netrv á me-li na spr á vn é m p ř enosu ka ž d é ho bitu , nap ř . p ř i p ř enosu ř e č i) nebo je-li ú rove ň ru š en í p ř i p ř enosu relativn ě mal á , vysta čí me s koncepc í na obr. 4 p ř i sou č asn é m zabezpe č en í dat korek č n í m k ó dem. Takov é syst é my p ř enosu se naz ý vaj í FEC (F orward E rror C orrection, dop ř edn á korekce chyb). Po ž adavky na vysoce spolehliv ý p ř enosu dat (nap ř . p ř enos bin á rn í ch soubor ů pomoc í Internetu) vedly k dopln ě n í sch é matu na obr. 4 o tzv. zp ě tnovazebn í kan á l (viz obr. 5). Data jsou zde v ě t š inou zabezpe č ena jen detek č n í m k ó dem. Zp ě tnovazebn í syst é my se pak ozna č uj í zkratkou ARQ A utomatic R eq uest for Repetition (automatick á žá dost o opakov á n í p ř enosu). Jsou dvoj í ho druhu: zdroj kod é r kod é r kan á lu zpr á vy zdroje dekod é r kan á lu dekod é r p ří jemce p ří jemce zpr á vy kan á l poruchy zp ě tn ý kan á l Obr. 5. Shannonovo sch é ma obecn é ho komunika č n í ho syst é mu dopln ě n é o zp ě tnovazebn í kan á l. Syst é my s rozhodovac í zp ě tnou vazbou DFB (D ecision F eedb ack): P ř ij í ma č vyhodnocuje zpr á vu po dan ý ch slovech a posuzuje jej í v ě rnost s vyu ž it í m detek č n í ho k ó du. Nen í -li zji š t ě na chyba, vy š le p ř ij í ma č zp ě tn ý m kan á lem vys í la č i tzv. pod ě kov á n í ACK (Ack nowledgment). Je-li v ý sledek prov ě rky negativn í , zp ě tnovazebn í m kan á lem je vysl á n p ř í kaz NACK (Negative Acknowledgment negativn í pod ě kov á n í ) k opakov á n í p ř enosu dan é ho slova. PDF byl vytvo ř en zku š ebn í verz í FinePrint pdfFactory
Image of page 18

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon