10 shuma bruto t? fituara nga lotari apo lojra t?

This preview shows page 47 - 49 out of 54 pages.

10. Shuma bruto të fituara nga lotari apo lojra të tjera të fatit , do të plotësohet për totalin e shumave bruto të fituara nga lotaritë apo lojra të tjera të fatit. 11. Të ardhura bruto nga pasuri intelektuale liçensa, të drejta ekskluzive dhe pasuri të tjera që përbëhen vetëm nga të drejta dhe që nuk kanë formë fizike, do të plotësohet për totalin e të ardhurave bruto nga të gjitha, sa përshkruar më sipër. 12. Fitimet kapitale nga dhurimi, do të plotësohet për shumën e fitimeve kapitale të realizuara nga dhurimi. 13. ardhurat bruto të realizuara jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, do të plotësohet për totalin e të ardhurave bruto të realizuar nga indivi di deklarues jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. 14. Të ardhura bruto të tjera të papërmendura më lart, do të plotësohet për totalin e të ardhurave bruto të tjera, të cilat nuk janë të përfshira në të ardhurat e sipërshënuara. 15. SHUMA E TË AR DHURAVE BRUTO(3-14) plotësohet për shumën totale të të ardhurave të deklaruara nga individi nga kutia 3 deri në kutinë 14 pa përfshirë shumën në kutinë 4 (kutia 3 + kutia 5 deri kutia 14). SHPENZIME TË ZBRITËSHME 16. Shuma e interesit bankar të kredisë së marrë për shkollim për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari, do të plotësohet për shumën e interesit bankar të kredisë së marrë për shkollim nga banka brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. 17. Shpenzimet për mjekim për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari për pjesën e pambuluar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor, do të plotësohet mbështetur në faturat e lëshuara nga institucionet shëndetësore brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, për justifikimin e shpenzimeve për mjekim,sipas përcaktimeve në aktet nënligjore. 18. SHUMA E SHPENZIMEVE ZBRITËSHME, plotësohet për totalin e shpenzimeve nga kutia 17-18. TATIMI I LLOGARITUR PËR T’U PAGUAR 19 . Të ardhura të tatueshme pa të ardhurat nga punësimi (kutia 15 – kutia 3), [minus shpenzimet e zbritshme në rast se kutia 15 ≤ 1.050.000](kutia 15-kutia 3 kutia 18)] , plotësohet për diferencën ndërmjet shumës totale të të ardhurave bruto të tatueshme (kutia 15) duke i zbritur të ardhurat bruto të tatueshme nga pagat në lidhje me marrëdhëniet e punësimit. Në rast se të ardhurat bruto në kutinë 15 janë më të vogla ose të barabarta me 1.050.000 lëke,
Image of page 47
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015 Udhëzim Nr. 5, datë 30.01.2006 48 Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata ardurave taueshme i zbriten shumat e shpenzimeve te zbritshme (kutia 18). Përfitojnë shpenzime të zbritshme të gjithë individët, të cilët kanë të ardhura bruto vjetore nga të gjitha burimet deri në shumën 1,050,000 (një milion e pesëdhjetë mijë) lekë në vit (e indeksueshme çdo vit), por jo më të lartë se kjo shumë.
Image of page 48
Image of page 49

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 54 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes