116 năm con rồ ng vàng 1136 hoàng t ử th ứ

This preview shows page 116 - 119 out of 299 pages.

116 Năm con Rồ ng vàng 1136, hoàng t th hai c a vua Lý Th ần Tông ra đời, tên cúng cơm là Lý Thiên T . Khi T lên 2 tu i, b Hoán sau vài năm dặ t d o cu ối cùng cũng hấ p h i. Thái t Thiên L c tuy là trưởng nhưng lạ i do nô t sinh ra. Bà má T là C m Thánh Phu nhân bèn d a vào vi ệc này để mè nheo b Hoán truy n ngôi cho T . B Hoán s ắp thăng nên cũng mát tính, đồ ng ý li n. Nhưng bố Hoán đồng ý không có nghĩa là quầ n th ần cũng đồ ng ý. Qu n th n trông th y T lùn m t m u, ch y nh ảy tung tăng, thì chán hế t c ngườ i. Th ế là qu n th ần bèn đồng lòng tôn Lý Dương Côn, mộ t ngườ i con nuôi khác c a ông n ội Càn Đứ c, lên làm Hoàng đế .
Image of page 116
khoùi 117 C m Thánh Phu nhân lúc b y gi đã cắ m s ng lên đầ u Th n Tông. S ng c ủa Hoàng đế đương nhiên cũng ph ải ăn đứ t s ng c ủa bách tính. Đỗ Anh Vũ vừ a đẹ p trai l ng l n, l ại tài văn võ toàn tài, trong tay còn n m gi binh quy ền. Đỗ Anh Vũ giúp Cả m Thánh Phu nhân h b Lý Dương Côn, dẹ p s ạch chướ ng ng ại. Lý Dương Côn khi bị lưu đày chỉ có th m c than r ng ch ẳng qua đen thôi, chứ đỏ quên đi. Tháng 9 năm 1138, Tộ lên ngôi Hoàng đế , s g i là Lý Anh Tông. Má T đượ c tôn làm Hoàng thái h u, buông rèm nhi ếp chính. Năm 1138, Đỗ Anh Vũ đượ c phong là Ph qu ốc Thái úy và đượ c ban qu c tính, t c h Lý. Xưa có Thái úy Lý Thườ ng Ki t, nay có Anh Vũ. Hai ông Lý Thái úy đều như hoa như ngọ c, tài gi ỏi đúng chuẩn con nhà ngườ i ta. Thi ếu đế còn nh d i, Thái h u và Thái úy n m h ế t quy n hành, thành ra không ph i kiêng n b con th ng nào, công khai kh i nghi ệp. Đỗ Anh Vũ cũng ỷ quy n mà l ng t h u cung l ng ra t i ti n tri u. Qu n th n b ất bình nhưng cũng không dám ho he. Năm 1150, Tộ 14 tu ổi, đã sớ m không còn lùn m t m u và ch y nh ảy tung tăng. Thế nhưng Đỗ Anh Vũ vẫ n vào Thái h u mà l ộng hành. Tướng quân Vũ Đái thấy chướ ng m t nên h p tác v ới Dương Tự
Image of page 117
118 Minh và Trí Minh vương, dẫ n c m quân vào cung ép T h chi ế u ch b t giam Đỗ Anh Vũ. Phen này Đỗ Anh Vũ tưởng đâu ngỏ m ch c r i. Nhưng xưa nay anh hùng khó qua ải mĩ kim. Khi Thái h ậu đem mấy cân vàng sang đút lót thì Vũ Đái bèn h n h tha ch ết cho Đỗ Anh Vũ. Theo nghị lu n c a qu n th n, T xu ng chi ếu giáng Anh Vũ làm Cả o điề n nhi, chuyên cày ru ng cho vua. Anh Vũ đi làm “lông rân” khiế n Thái h u bu n b c vô cùng. Thái h u bèn nhi u l n cho m h i l n để đạ i xá ph m nhân. Cu ối cùng người “lông rân” Anh Vũ cũng đượ c li t vào danh sách xá t i, th m chí còn đượ c khôi ph c ch c Thái úy m t cách th n k . Ph c ch ức không lâu, Anh Vũ bèn tâu vớ i T b ọn Vũ Đái lúc trướ c t ý d n c m quân vào cung, t i không th tha đượ c. T không ưa gì Anh Vũ, cả m th ấy mình đang bị ăn hiếp. Nhưng bấ y gi Vũ Đái v ẫn đang bậ n phát tài nên ch để ý gì, thành ra T th ế cô, bu c ph i nghe l ời Anh Vũ, xuố ng chi ế u b t giam Vũ Đái và đồ ng b ọn. Lúc Vũ Đái tỉ nh ra, ng ng m t lên kh ỏi đống vàng thì đã hế t h n th y mình đang ở trong nhà lao. Đợ t ấy Anh Vũ trả
Image of page 118
Image of page 119

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors