3 de specifieke schikking van de donoratomen ten

Info icon This preview shows pages 216–218. Sign up to view the full content.

(3) De specifieke schikking van de donoratomen ten opzichte van elkaar in het ligand mag niet veranderd worden. Dit is noodzakelijk omdat voor de vorming van een stabiel complex het ligand tenminste een tridentaat moet zijn. (4) Het complexvormende ligand moet aan een polymeermatrix kunnen vastgehecht worden. Op basis van deze vereisten kunnen verscheidene complexvormende liganden niet in een ionenwisselaar worden ingebouwd zonder verlies van hun complexvormende eigenschappen. Liganden die geen 1:1 complexen vormen (zoals 8-hydroxyquinoline) zijn niet geschikt, evenals moleculen als EDTA die niet voldoende compact zijn. In het geval van EDTA is het weinig waarschijnlijk dat de complexvormende configuratie die in waterige oplossing voorkomt, ook in een polymeer met kruisverbindingen kan behouden worden. De iminodiazijnzuurgroep is echter voldoende compact en vormt 1:1 complexen met metaalionen. De basiciteit van het N-atoom kan beïnvloed worden door het feit dat de iminogroep direct aan de fenylkern is aangehecht, dan wel dat er een methyleengroep is tussengeschakeld. Alhoewel complexvormende ionenwisselaars met verschillende ligand-donoratomen werden gesynthetiseerd, zijn de harsen met iminodiazijnzuur (N- en O-donoratomen) veruit de belangrijkste. De ionenwisselaar gebaseerd op iminodiazijnzuur in een styreendivinylbenzeenmatrix is commercieel verkrijgbaar onder de handelsnamen Dowex Chelating Resin A- 1 en Chelex 100. Zo heeft Chelex 100 een grote voorkeur voor koper, ijzer en andere zware metaalionen boven ionen van natrium, kalium en calcium. De grote affiniteit voor ionen van transitiemetalen maakt deze ionenwisselaar heel geschikt voor verwijdering van sporen van deze elementen uit oplossing waarin grote hoeveelheden Na + en K + CH 2 N CH 2 CH 2 COO - COO - CH Fig. 9.3 Ionenwisselaar met iminodiacetaatgroepen (detail)
Image of page 216

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.