Soalan berstruktur 4 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian C Soalan esei

Soalan berstruktur 4 soalan diberikan jawab semua

This preview shows page 14 - 18 out of 46 pages.

Soalan berstruktur 4 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian C: Soalan esei 3 soalan diberikan Jawab 2 soalan daripada 3 soalan 80 (29%) 15 15 50 2 jam Pentaksiran berpusat Penggal 2 900/2 Pengajian Am 2 Ujian Bertulis Bahagian A: Soalan berstruktur 4 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: Soalan alih bentuk komunikasi 2 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada 2 soalan Bahagian C: Soalan esei 2 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada 2 soalan 60 (22%) 15 20 25 1½ jam Pentaksiran berpusat
Image of page 14
11 Penggal Pengajian Kod dan Nama Kertas Jenis Ujian Markah ( Wajaran ) Masa Pentadbiran 900/4 Pengajian Am 4 Kerja Kursus (Kerja Projek) Pilih satu tema daripada dua tema yang diberikan dan hasilkan satu tugasan daripada tema yang dipilih Tema adalah berdasarkan tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran Pengajian Am 55 (20%) Sepanjang penggal 2 Pentaksiran oleh guru sekolah bagi calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan Pentaksiran oleh pemeriksa yang dilantik bagi calon sekolah swasta dan calon persendirian individu Penggal 3 900/3 Pengajian Am 3 Ujian Bertulis Bahagian A: Soalan aneka pilihan 15 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: Soalan alih bentuk komunikasi 2 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada 2 soalan Bahagian C: Soalan esei 3 soalan diberikan Jawab 2 soalan daripada 3 soalan 80 (29%) 15 15 50 2 jam Pentaksiran berpusat
Image of page 15
12 Senarai Rujukan Senarai rujukan di bawah ini merupakan panduan sahaja. 1. Ahmad Atory Hussain, 2002. Kerajaan Tempatan : Teori dan Peranan di Malaysia , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2001. Good Governance: Issues and Challenges , Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. 3. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2006. Pentadbiran dan Pengurusan Awam Malaysia , Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. 4. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2007. Malaysia Kita : Sejarah, Pentadbiran dan Dasar-Dasar Pembangunan, Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. 5. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2007. Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia, Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. 6. International Law Book Services (ILBS), 2007. Malaysia Kita: Sejarah, Pentadbiran dan Dasar-Dasar Pembangunan, Selangor: International Law Book Services. 7. Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi (tahunan). 8. Kementerian Penerangan Malaysia, Buku Rasmi Tahunan . 9. Mohd. Majid Konting, 2004. Kaedah Penyelidikan Pendidikan , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 10. Perlembagaan Persekutuan (Edisi Terkini). 11. Rancangan-Rancangan Pembangunan Lima Tahun Malaysia. Senarai Bacaan Umum Bahan-bahan bacaan hendaklah terdiri daripada berbagai-bagai jenis. Antara bahan bacaan adalah seperti yang berikut. 1. Akhbar harian 2. Buletin dan Risalah Kerajaan 3. Laman Web yang relevan (contohnya Agensi-agensi Awam, NGO, dan lain-lain) 4. Majalah tempatan dan antarabangsa
Image of page 16
13 KERTAS SOALAN CONTOH Nombor kad pengenalan: ................................... Nombor pusat/angka giliran: .............................
Image of page 17
Image of page 18

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 46 pages?

  • Summer '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes