i này cũng trong dung d ch H � ị 2 SO 4đ c nóng d thì l ng khí sinh ra đ u làmặ

I này cũng trong dung d ch h ? ị 2 so 4đ c

This preview shows page 3 - 6 out of 6 pages.

i này cũng trong dung d ch H 2 SO 4 đ c nóng d , thì l ng khí sinh ra đ u làm ư ượ m t màu cùng m t l ng brom trong dung d ch. Vi t các ph ng trình hoá h c và xác đ nh kim ượ ế ươ lo i M, công th c phân t mu i cacbonat. ĐÁP ÁN ĐI M 1. 2KI + Cl 2 I 2 + 2KCl Sau m t th i gian có x y ra ph n ng: I 2 + 5Cl 2 + 6H 2 O 2HIO 3 + 10HCl 1,00 3
Image of page 3
Sau ph n ng không có I 2 t do nên h tinh b t không chuy n sang màu xanh 2. (a) giai đo n (1) màu đ nâu c a dung d ch iot s nh t d n do x y ra s oxi hoá ion sunfit thành ion sunfat theo ph ng trình: ươ SO 3 2- + I 2 + H 2 O SO 4 2- + 2H + + 2I - giai đoan (2) xu t hi n k t t a màu tr ng ế do s hình thành k t t a BaSO ế 4 không tan trong axit: SO 4 2- + Ba 2+ BaSO 4 1,00 (b) Không th c hi n trong môi tr ng ki m vì trong môi tr ng ki m s x y ra ph n ườ ườ ng t oxi hoá kh c a I 2 : 3I 2 + 6OH - 5I - + IO 3 - + 3H 2 O 0,50 3. Các ph ng trình ph n ng: ươ 2M + 2mH 2 SO 4 M 2 (SO 4 ) m + mSO 2 + 2mH 2 O (1) M 2 (CO 3 ) n + (2m-n)H 2 SO 4 M 2 (SO 4 ) m + (m-n) SO 2 + nCO 2 + (2m-n)H 2 O (2) SO 2 + Br 2 + 2H 2 O H 2 SO 4 + 2HBr (3) 1,25 Theo gi thi t ế ) 2 ( SO ) 1 ( SO 2 2 n n ) n m ( n 60 M 2 2 , 52 2 m M 4 , 8 n 2 , 52 m 8 , 43 mn 252 M n = 1, m = 2 M = 14,23 (lo i) n = 1, m = 3 M = 9,5 (lo i) n = 2, m = 3 M = 56 (h p lý) V y M là Fe và công th c mu i là FeCO 3 . 0,75 Câu IV (4 đi m) 1. V hình (có chú thích đ y đ ) mô t thí nghi m đi u ch Cl ế 2 khô t MnO 2 và dung d ch HCl. 2. Kali clorat đ c s d ng trong các ngành s n xu t diêm, pháo hoa và ch t n . Trong công ượ nghi p, kali clorat đ c đi u ch b ng cách cho khí clo đi qua n c vôi đun nóng, r i l y dung ượ ế ướ d ch nóng đó tr n v i KCl và đ ngu i đ cho kali clorat k t tinh (ph ng pháp 1). Kali clorat ế ươ còn đ c đi u ch b ng cách đi n phân dung d ch KCl 25% nhi t đ 70 đ n 75 ượ ế ế o C (ph ng ươ pháp 2). (a) Vi t ph ng trình hóa h c x y ra trong m i ph ng pháp đi u ch kali clorat. ế ươ ươ ế (b) Tính kh i l ng kali clorua và đi n l ng (theo A.gi ) c n đ t o ra 100g kali clorat theo ượ ượ ể ạ ph ng pháp 2. ươ 3. Trong công nghi p, brom đ ư c đi u ch t n ế ừ ư c bi n theo quy trình nh ư sau: Cho m t l ư ng dung d ch H 2 SO 4 vào m t l ư ng n ư c bi n, ti p theo s c khí clo vào dung d ch m i thu ế đ ư c (1), sau đó dùng không khí lôi cu n h ơ i brom vào dung d ch Na 2 CO 3 t i bão hòa brom (2). Cu i cùng cho H 2 SO 4 vào dung d ch đã bão hòa brom (3), thu h ơ i brom r i hóa l ng. (a) Hãy vi t các ph ng trình hóa h c chính x y ra trong các quá trình (1), (2), (3). ế ươ (b) Nh n xét v m i quan h gi a ph n ng x y ra (2) và (3). ĐÁP ÁN ĐI M 1. Hình v mô t thí nghi m đi u ch khí Cl ế 2 khô 4
Image of page 4
1,00 2. (a) Ph ng trình ph n ng: ươ Ph ng pháp 1: ươ 6Cl 2 + 6Ca(OH) 2 Ca(ClO 3 ) 2 + 5CaCl 2 + 6H 2 O Ca(ClO 3 ) 2 + 2KCl 2KClO 3 + CaCl 2 0,50 Ph ng pháp 2: ươ 2 3 dpdd 2 2 3 2 2 2 2 H 3 KClO O H 3 KCl O H 3 KClO KCl 5 KOH 6 Cl 3 Cl KOH 2 H KCl 2 O H 2   0,50 (b) 82 , 60 5 , 122 5 , 74 100 m KCl gam 8 , 26 6 5 , 122 100 nF M m It Q 131,26 (A.gi ) 0,50 3. (a) Các ph
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Fall '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors