3 t� 2008 Như đã đề cập tình trạng kinh t� cũng là một yếu tố gây ra việc quá

3 t? 2008 như đã đề cập tình trạng kinh

This preview shows page 4 - 7 out of 9 pages.

3
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

từ 2008. Như đã đề cập, tình trạng kinh tế cũng là một yếu tố gây ra việc quá tự tin. Nó ảnh hướng mạnh mẽ đến việc lựa chọn cổ phiếu đặc biệt đối với một quốc gia có thu nhập trung bình như Việt Nam, khoảng 1.900 USD/người (Thống kê 2013). Người có khả năng tự chủ tài chính đầu tư mạnh hơn, họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận có thể kiếm được và thường bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn. Những người sống dựa vào việc đầu tư sẽ đưa ra các quyết định thận trọng hơn vì những tác động đến cuộc sống về sau của họ. 2.2 Tâm lý b y đàn (Herd Mentality) Theo nghiên c u c a ThS. Tr n Th H i Lý, bà đã đ a ra k t lu n r ng hành vi ư ế b y đàn t n t i r t m nh trên th tr ng Vi t Nam và hành vi b y đàn trong tr ng ườ ườ h p th tr ng tăng thì cao h n tr ng h p th tr ng gi m, nh v y khi thi tr ng ườ ơ ườ ườ ư ườ tăng m nh, r i ro phi h th ng c a các c phi u g n nh chuy n thành r i ro th ế ư tr ng và chi ph i r i ro t ng th . Nh v y, ườ ư các chi n l c đa d ng hóa đ gi m ế ượ thi u r i ro ít có tác d ng và r i ro h th ng c a th tr ng là r t l n. ườ Hành vi b y đàn là m t d ng tâm lý v n có con ng i, tuy nhiên tâm lý này s ườ tr nên m nh m h n khi con ng i quy t đ nh trong môi tr ng thông tin không đ y ơ ườ ế ườ đ , đ tin c y thông tin th p, thông tin có nhi u kh năng b rò r và còn nhi u h n ch trong vi c minh b ch thông tin. ế M t khi nhà đ u t không tin t ng vào ch t ư ưở l ng và tính minh b ch c a thông tin mà mình nh n đ c, ho c kh năng đánh phân ượ ượ tích thông tin b h n ch thì h th ng có xu h ng b t ch c hành đ ng c a nh ng ế ườ ướ ướ 4
Image of page 5
nhà đ u t khác trên th tr ng. Mà ban ch t c a con ng i là e ng i r i ro nên khi có ư ườ ườ m t tin đ n th t thi t, m i ng i s t bán tháo và thanh kho n s t gi m. ườ ẽ ồ ạ Vi t Nam, hành vi b y đàn m nh là do nh ng nguyên nhân sau: Ch t l ng thông tin và minh b ch thông tin còn nhi u b t c p. ượ B t c p v kh năng so sánh c a thông tin trên báo cáo tài chính và tính đ n ơ đi u c a thông tin trên báo cáo th ng niên. ườ Doanh nghi p niêm y t bóp méo báo cáo tài chính. ế Nhi u doanh nghi p vi ph m quy đ nh công b thông tin v huy đ ng v n, chào bán ch ng khoán ra công chúng.
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Image of page 7
 • Fall '19
 • MAI PHUONG

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes