Course Hero Logo

25 find den optimale mængde af stueplanter fortolk

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 11 - 13 out of 13 pages.

2.5 Find den optimale mængde af stueplanter. Fortolk.Den optimale ligevægtspris må være 240 kr. Dem optimale ligevægtsmængde må være 600 stk.Den optimale mængde af stueplanter må være forøget ift. til markedsmængden, da stueplanter påvirker andre positivt. 11
Antag, at regeringen indfører et subsidie på køb af stueplanter for at imødekomme den positive eksternalitet.2.6 Find den optimale størrelse på subsidiet og illustrér effekten af subsidiet i et udbuds - efterspørgselsdiagram.Subsidie er defineret ved at være: En betaling til køber og/eller sælger som supplement for at gøre indkomsten større eller reducere omkostningen, således, at forbruget forøges.Subsidie benyttes bl.a. til at fremme handlen af goder og varer, der påvirker samfundet positivt.Den optimale størrelse på subsidiet bør være lig den eksterne effekt. Dvs. subsidiet bør være lig prisen på den eksterne effekt.Subsidiet er afbilledet og bør være 100kr.2.7 Find effekten på den samlede velfærd ved indførelsen af subsidiet. Fortolk.Subsidie er defineret ved at være: En betaling til køber og/eller sælger som supplement for at gøre indkomsten større eller reducere omkostningen således, at forbruget forøges.Subsidie benyttes bl.a. til at fremme handlen af goder og varer, der bevirker positivt til samfundet.Subsidiet øger den samlede velfærd for samfundet. Var handlen med stueplanter overladt til sig selv, ville markedskræfterne give en mindre velfærd end med subsidiet. Dette er gældende fordi subsidiet bliver givet, eftersom at stueplanter påvirker med en positiv eksternalitet.12
13
End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture