heä so� poisson tuøy thuoäc vaät lieäu 0 05 G modulus tröôït löïcbình phöông

Heä so? poisson tuøy thuoäc vaät lieäu 0 05 g

This preview shows page 26 - 29 out of 32 pages.

: heä soá poisson, tuøy thuoäc vaät lieäu, = 0 0,5. G: modulus tröôït, [löïc/bình phöông chieàu daøi) ] ) 1 ( 2 [ E G (2.101) G ; ) ( E 1 G ; ) ( E 1 G ; ) ( E 1 yz yz y x z z xz xz z x y y xy xy z y x x (2.102) 4.4. Theá naêng bieán daïng ñaøn hoài: Xeùt moät phaân toá coù tensor öùng suaát nhö hình 2.15. Giaû söû trong khoaûng thôøi gian t phaân toá coù caùc bieán daïng: yz xz xy z y x , , , , ,       . Boû qua löôïng voâ cuøng beù baäc cao ta coù theå xem coâng ngoaïi löïc taùc ñoäng leân phaân toá nhö toång coâng cuûa caùc thaønh phaàn öùng löïc rieâng reû trong caùc ñoä dôøi töông öùng: dxdydz dxdydz dxdydz dxdydz dxdydz dxdydz dA yz yz xz xz xy xy z z y y x x       (2.103) y yx yz z x xy y dy x dx dz z zy zx xz Hình 2.15
Image of page 26

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 94 TS. Vuõ Coâng Hoøa Neáu khoâng coù söï toån thaát naêng löôïng thì coâng naøy ñöôïc chuyeån hoùa hoaøn toaøn thaønh theá naêng bieán daïng ñaøn hoài tích luõy trong phaân toá: dA ) dU ( (2.104) Ñaët : , dxdydz dU dv dU u (2.105) Ta coù:       yz yz xz xz xy xy z z y y x x u u (2.106) (do quan heä giöõa öùng suaát vaø bieán daïng laø baäc nhaát): nguyeân lyù coäng taùc duïng. yz yz xz xz xy xy z z y y x x 2 1 u (2.107) 2 yz 2 xz 2 xy z y z x y x 2 z 2 y 2 x G 2 1 ) ( 2 E 2 1 u (2.108) ) ( 2 E 2 1 u u u 1 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 tt hd (2.109) Vôùi: 2 0 2 1 3 2 3 2 2 2 1 hd E 1 2 3 ) ( ) ( ) ( E 6 1 u (2.110) 2 0 2 3 2 1 tt E 2 3 ) 2 1 ( ) ( E 6 2 1 u (2.111) 5. THUYEÁT BEÀN: 5.1. Thí nghieäm keùo vaø neùn vaät lieäu: Ñeå tìm ñieàu kieän beàn cho traïng thaùi öùng suaát ñôn, ngöôøi ta tieán haønh thí nghieäm keùo (ñoái vôùi vaät lieäu deûo) vaø thí nghieäm neùn (ñoái vôùi vaät lieäu doøn).
Image of page 27
Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 95 TS. Vuõ Coâng Hoøa 5.1.1. Thí nghieäm keùo: Maãu thí nghieäm keùo baèng theùp. l 0 : chieàu daøi phaàn thí nghieäm d 0 : ñöôøng kính ban ñaàu cuûa maãu. Hình 2.16 Trong quaù trình maãu chòu keùo, ñoaïn l 0 coù moät ñoä giaõn l. Duøng buùt ghi treân maùy ta tìm thaáy töông quan giöõa l vaø P nhö ñoà thò ôû hình . Söï laøm vieäc cuûa vaät lieäu coù 3 giai ñoaïn: (hình 2.17).
Image of page 28

Subscribe to view the full document.

Image of page 29
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes