Sản phẩm xây dựng mang tính tổng hợp

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 51 - 54 out of 113 pages.

- Sản phẩm xây dựng mang tính tổng hợp phát huy tác dụng về mặt kinh tế, chính trị, kế toán, nghệ thuật... Nó rất đa dạng nhƣng lại mang tính độc lập, mỗi một công trình đƣợc xây dựng theo một thiết kế, kỹ thuật riêng, có giá trị dự toán riêng và tại một địa điểm nhất định, nơi sản xuất ra sản phẩm cũng đồng thời là nơi sau này khi sản phẩm hoàn
Image of page 51

Subscribe to view the full document.

42 thành đƣợc đƣa vào sử dụng và phát huy tác dụng. Những đặc điểm này có tác động lớn tới giá trị sản xuất ngành xây dựng. - Quá trình từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành công trình bàn giao và đƣa vào sử dụng thƣờng kéo dài. Nó phụ thuộc quy mô và tính chất phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Quá trình thi công đƣợc chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn thi công lại chia thành nhiều công việc khác nhau, các công việc chủ yếu diễn ra ngoài trời chịu tác dộng rất lớn của các nhân tố môi trƣờng xấu nhƣ mƣa, nắng, lũ, lụt... đòi hỏi các nhà xây dựng phải giám sát chặt chẽ những biến động này để hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hƣởng xấu của nó. - Sản phẩm xây dựng là sản phẩm đơn chiếc và đƣợc tiêu thụ theo cách riêng. Các sản phẩm đƣợc coi nhƣ tiêu thụ trƣớc khi đƣợc xây dựng theo giá trị dự toán hay giá thoả thuận với chủ đầu tƣ (giá đấu thầu) do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm xây lắp không đƣợc thể hiện rõ bởi vì sản phẩm xây lắp là hàng hoá đặc biệt. 3.1.6 Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp a. Th uận lợi - Đội ngũ lãnh đạ o c ủa công ty vớ i ki ế n th ức chuyên môn vững vàng và nhiề u kinh nghi ệm đã đề ra nh ng m ục tiêu cụ th c ủa công ty phải đạt đƣợc trong quá trình ho ạt động, bên cạnh đó là những hành độ ng c th chi ti ết đƣợc ban lãnh đạ o v ch ra cùng v ới quá trình chỉ đạo sát sao đã tạo ra đƣợ c m ột cơ cấ u t ch c v ng m ạnh và phát huy cao đƣợc năng lực làm việ c. - V địa bàn hoạt độ ng : Công ty TNHH S n xu ất và thƣơng mại Phong Phú v trí thuậ n l ợi trong giao thông thuậ n l i n m phía tây gầ n trun g tâm Hà Nội, đƣợ c nhi ều khách hàng biết đến nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng. Không nhữ ng xây dự ng t ại thành phố , trong t ỉnh mà còn ở các tỉnh lân cận nên có khả năng đƣợ c hƣở ng nh ng ti ện ích về cơ sở h t ng, nh ững chính sách ƣu đãi củ a Nh à nƣớc áp dụ ng theo t ng khu v c t ng T ỉnh khác nhau.
Image of page 52
43
Image of page 53

Subscribe to view the full document.

Image of page 54
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes