sáp nh p gi a 2 công ty s ụ ậ ữ ẽ giúp m r ng đáng k s hi n di n ở ộ ể ự ệ ệ

Sáp nh p gi a 2 công ty s ụ ậ ữ ẽ giúp m r

This preview shows page 4 - 6 out of 6 pages.

sáp nh p gi a 2 công ty s giúp m r ng đáng k s hi n di n lâu dài c a Bayer t i châu M , cũng nh v th c a Bayer t i châu Âu và châu ư ế Á - Thái Bình D ng ươ . 2.Ti n trình và di n bi n c a th ng v ế ế ươ - Vào tháng 5-2015 : Các cu c đàm phán sáp nh p l n đ u tiên xu t hi n vào tháng 5 khi Bayer đ a ra m t bi n pháp không mong mu n đ mua Monsanto. ư - Vào tháng 8/2015 : Monsanto m i ph c h i sau n l c ti p qu n 46,5 t đô la c a ỗ ự ế đ i th c nh tranh Th y Sĩ Syngenta và trong quá trình hoàn t t vi c mua l i c phi u tr giá 3 t đô đã làm gi m h n 10% c ph n trong năm 2015. Vào th i đi m ế ơ đó, Monsanto h a s tăng g p đôi l i nhu n trong vòng 5 năm. - Th a thu n M & A l n nh t năm 2016 là đây: Bayer thông báo s mua l i Monsanto v i giá 66 t đô la v i 128 đô la m t c phi u, m t m c tăng đáng k t ế ể ừ l i đ ngh c a Bayer vào đ u năm nay v i giá 122 đô la m t c phi u. ế Vào tháng 3-2016 Monsanto đã h d báo doanh thu năm 2016. Monsanto ti n hành ch ng trình tái c u trúc l n, ti n t i năm 2018 s c t gi m 3.600 ế ươ ế vi c làm, t ng đ ng 16% l c l ng lao đ ng, đóng c a m t s nhà máy ươ ươ ượ và gi m b t tài s n. Vào tháng 5-2016, Monsanto đã t ch i l i đ ngh đó vào tháng 5 , nói r ng "đ xu t hi n t i đánh giá th p đáng k công ty c a chúng tôi và cũng
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

không gi i quy t th a đáng ho c cung c p s đ m b o cho m t s r i ro ế th c thi tài chính và quy đ nh liên quan đ n vi c mua l i." ế Vào tháng 7-2016 Bayer cho bi t h đã có ế cu c h i đàm riêng v i Monsanto và đã "gi i quy t toàn di n các câu h i c a Monsanto liên quan đ n v n đ tài chính ế ế và quy đ nh và s n sàng th c hi n m t s cam k t v i các nhà qu n lý." ế H nói r ng h s n sàng tr cho Monsanto 1,5 t đô la n u th a thu n ế này b ch n vì lý do ch ng đ c quy n. Bayer cũng tăng giá th u t 122 đô la lên 125 đô la/1c phi u. Bayer ế cho bi t h s s n sàng nâng lên 127,50 đô la/1 c phi u. ế ọ ẽ ẵ ế - Sau nhi u tháng đàm phán và gia tăng các u đãi ư , công ty hóa ch t và nông nghi p kh ng l Monsanto đang đ c mua l i v i giá 66 t đô la, t ng đ ng 128 ượ ươ ươ đô la m t c phi u. Ngoài ra, th a thu n s bao g m kho n vay tr giá 57 t đô la ế đ giúp tài tr cho giao d ch b ng toàn b ti n m t và gói v n chuy n đ i tr giá 19 t đô la. - Ngày 21/3/2018 ,
Image of page 5
Image of page 6
 • Fall '19
 • MAI PHUONG

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes