Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Specificul rezilien ț ei psihologice pe toat ă

Info icon This preview shows pages 21–23. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
reia dintre ele. Specificul rezilien ț ei psihologice pe toat ă durata vie ț ii Copiii au fost, din chiar momentul constituirii rezilien ț ei psihologice ca domeniu de cercetare, subiec ț ii predilec ț i ai demersurilor investigative. Ei ș i-au p ă strat acest privilegiu pân ă în prezent, când asist ă m totu ș i la o extindere ș i diversificare evidente ale categoriilor de vârst ă ș i ale problematicilor abordate de cercetarea rezilien ț ei. Cauzele sunt multiple ș i nu pot fi reduse la explica ț ia, oarecum mali ț ioas ă de ș i nu întru totul lipsit ă de fundament, sugerat ă de Vandenplas-Holper, c ă psihologii „ ș i-au cantonat explor ă rile la o perioad ă a vie ț ii în care schimb ă rile legate de vârst ă sunt spectaculoase iar subiec ț ii pot fi cu u ș urin ță recruta ț i ș i chestiona ț i la ș coal ă ” (1998, 7). Aceast ă focalizare a cercet ă rii rezilien ț ei pe perioada copil ă riei repet ă , oarecum, un fenomen specific începuturilor teoriei dezvolt ă rii. Imaginea secolelor anterioare asupra copilului ca „adult în miniatur ă ș i influen ț a extraordinar ă a concep ț iei piagetiene, conform c ă reia dezvoltarea cognitiv ă se încheia, în principiu, la sfâr ș itul adolescen ț ei, au blocat ini ț ial extinderea cercet ă rii ș i la alte perioade de vârst ă . Abia în a doua jum ă tate a secolului al XX-lea, mai precis în anii 1960 ș i 1970, au început s ă se contureze primele elemente ale cercet ă rii dezvolt ă rii pe toat ă durata vie ț ii. Contribu ț ia fundamental ă îi revine lui Paul Baltes (1987) care a trasat
Image of page 21

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Aurora Hri ț uleac 22 obiectivele ș i a definit principiile psihologiei dezvolt ă rii pe toat ă durata vie ț ii, de la concep ț ie pân ă la moarte. Totodat ă , Baltes a elaborat ș i conceptele de influen ț e ontogenetice normative ș i nenormative care, împreun ă cu sarcinile de dezvoltare specifice fiec ă rei vârste, identificate ș i sistematizate de c ă tre Havighurst (1972), au constituit cadrele de referin ță pentru explorarea etapelor de vârst ă marginalizate sau chiar ignorate anterior. Perspectiva asupra rezilien ț ei psihologice care prevaleaz ă ast ă zi, dup ă câteva decenii de cercetare, este în principal aceea a unui proces developmental ale c ă rui baze se pun în copil ă rie ș i care continu ă pe tot parcursul vie ț ii, pe m ă sur ă ce individul, dup ă cum noteaz ă Yates, Egeland ș i Sroufe (2003, 250), identific ă ș i valorizeaz ă noi resurse interne ș i externe în confruntarea cu riscul, incertitudinea, adversitatea ș i stresul. Din punctul de vedere al autorilor cita ț i, succesul în confruntarea cu adversitatea nu este cauzat ă propriu-zis de rezilien ță . Aceasta nu face decât s ă „reflecte” abilit ăț ile de a folosi resursele interne ș i externe de a confrunta adversitatea pe care individul le-a dobândit în procesul dezvolt ă rii.
Image of page 22
Image of page 23
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern