Udvalgte tre brancher b forklar sammenhængen mellem

This preview shows page 161 - 163 out of 189 pages.

udvalgte tre brancher.B. Forklar sammenhængen mellem de beskrevne nøgletal og den beskrevne udvikling idelopgave 3A. Opgaveløsningen skal forklare årsagerne til den statistiske beskrevneudvikling, dvs. fortolke fx økonomiske og/eller samfundsmæssige forhold.Af formålet fremgår, at den studerende skal have en viden og færdigheder vedr. bl.a.Nationalregnskabets produktivitetsbegreber, indkomstbegreber og beskæftigelsesbegreber,herunder fordelt på erhvervsgrupper.Pensum er især Statistisk Tiårsoversigt (STO), Nationalregnskabet og Danmarks økonomi siden1980.Spørgsmål 3.1 Beskrivelse af udviklingenDefinitioner, data og forbeholdDet er vigtigt, at den studerende definerer begge typer af produktivitetsberegninger (timer ogpersoner) givet spørgsmålet. (Arbejds)produktiviteten beregnes som BVT i kædedepriser/beskæftigelsen, hvor beskæftigelsen så kan være antal personer eller timer.Beskæftigede er baseret på data fra Nationalregnskabet, 2008-2018, jf. STO s. 126. Der er taleom antal helårspersoner, det vil sige opgjort som beskæftigede i hele perioden.Side 161/189
KØBENHAVNS UNIVERSITETØKONOMISK INSTITUTJUNI 2020Nationalregnskabsdata for beskæftigelsen er foreløbige for 2016-2018, hvilket der skal tagesforbehold for, idet data i beskrivelsen kan ændre sig efterfølgende.Gængse definitioner behøver ikke have citationstegn om sig, men kilden er vigtigt.Medtages irrelevante definitioner eller/og irrelevante informationer i definitioner, fxnationalregnskabet også fås som kvartalstal, skal det trække ned.Det skal trække meget ned, hvis der ikke er en omtale af definitioner, data og forbeholdsvarende til ovenstående, herunder betydningen af forbehold kan have for beskrivelsen.Beskrivelse:Der er mange valgmuligheder, og det det centrale er, at valgene er begrundede. Idet der ermange valgmuligheder, så er der ikke udvalgte nogle brancher i rettevejledningen. Det er dogoplagt at vælge en branche/erhvervsgruppe fra den primære sektor, sekundære sektor og dentertiære sektor.Beskrivelsen af udviklingen i beskæftigelsen i hver af de valgte brancher skal som minimumomfatte niveauet i antal tusinder i en figur, tabel eller en supplerende skriftlig præsentation.Beskrivelsen af udviklingen i BVT i 2010-kædede værdier for hver af de valgte brancher skalsom minimum omfatte niveauet i mia.kr. i en figur, tabel eller en supplerende skriftligpræsentation.Beskrivelsen af udviklingen i produktiviteten for henholdsvis personer og timer for hver af devalgte brancher skal være i indeks i en figur, tabel eller en supplerende skriftlig præsentation.Netop ved produktivitetsberegninger giver det god mening at benytte indeks, da niveauet erirrelevant. Det er vigtigt, at den studerende forholder sig til forskellen mellem produktivitetmålt ved brug af personer og timer.Det skal trække meget ned, hvis der ikke er en dækkende beskrivelse af hver af de trebrancher samt forskellen mellem produktivitet målt ved brug af personer og timer svarende tilovenstående.Spørgsmål B.2 Forklaringer på udviklingen

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 189 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture