N� rastet kur nj� person i tatueshëm nuk ka njoftuar administratën tatimore për

N? rastet kur nj? person i tatueshëm nuk ka njoftuar

This preview shows page 8 - 9 out of 24 pages.

Në rastet kur një person i tatueshëm nuk ka njoftuar administratën tatimore për ndryshimin e ndodhur, megjithëse ka detyrim ligjor për ta bërë një gjë të tillë, dhe një gjë e tillë konstatohet dhe verifikohet nëpërmjet një kontrolli nga administrata tatimore, kjo e fundit bën menjëherë ndryshimin e duhur dhe njofton personin e tatueshëm dhe sipas rastit Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe Zyrën e Taksave të njësisë përkatëse të pushtetit vendor. Kështu për shembull, në bazë të një kontrolli tatimor të kryer në vend tek personi i tatueshëm apo në bazë të të dhënave të importeve të marra nga dogana rezulton se një tatimpagues i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, ka plotësuar kushtet për të qenë person i regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar. Personi i tatueshëm qe plotëson kushtet e mësipërme, për te bere ndryshimin e duhur, duhet te plotësojë brenda 15 ditëve nga momenti qe përgjegjësia e tij tatimore ka ndryshuar, formularin e ndryshimeve ne regjistrim dhe ta paraqesë atë ne drejtorinë rajonale te tatimeve te juridiksionit. Mbi bazën e këtij formulari te nënshkruar nga personi i tatueshëm, drejtoria rajonale e tatimeve, bën ndryshimin e kërkuar, ne sistemin informativ te tatimeve. Ndryshimi i bere ne kete mënyrë nga administrata tatimore, brenda 10 ditëve kalendarike i behet i njohur edhe Qendrës Kombëtare te Regjistrimit dhe, sipas rastit, edhe zyrës së taksave të njësisë përkatëse të pushtetit vendor. Nëse në bazë të një kontrolli tatimor të kryer në vend tek personi i tatueshëm apo në bazë të të dhënave të importeve të marra nga dogana rezulton se një tatimpagues i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, ka plotësuar kushtet për te qene person i regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar. Por, vete personi i tatueshëm, megjithëse i detyruar sipas ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar, nuk ka bërë regjistrimin si tatimpagues TVSh-je. Ne kete rast, administrata tatimore gëzon te drejtën, për te plotësuar ne emër te personit te tatueshëm, formularin përkatës te ndryshimeve ne regjistrim, ta hedhe atë ne sistemin informativ te tatimeve dhe te njoftoje njëkohësisht për kete si vete personin e tatueshëm ashtu edhe Qendrën Kombëtare te Regjistrimi dhe zyrën e taksave te njësisë përkatëse te pushtetit vendor. 2.2.4 Kalimi në regjistrin pasiv Administrata tatimore ka të drejtë të kalojë regjistrimin e një personi të tatueshëm nga regjistri aktiv në regjistrin pasiv të personave të tatueshëm. Ky kalim behet kur drejtoria rajonale e tatimeve ka siguruar prova të mjaftueshme se personi i tatueshëm, për çfarëdo arsye, vitin e fundit fiskal nuk ka ushtruar veprimtari, pra nuk ka dorëzuar deklaratat tatimore dhe/ose ka dorëzuar deklarata pa veprimtari, dhe/ose në rastet kur tatimpaguesi deklaron dhe miraton zyrtarisht pezullimin e veprimtarisë tregtare sipas specifikimeve të bëra në ligj. Administrata tatimore, kalon regjistrimin e tatimpaguesit nga regjistri aktiv në regjistrin pasiv që
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes