doc 201502000 e shtetases ZhP me urdh\u00ebr mbrojtjeje nga ish bashk\u00ebshorti dhe n\u00eb

Doc 201502000 e shtetases zhp me urdhër mbrojtjeje

This preview shows page 87 - 89 out of 185 pages.

Ankesa (nr.doc 201502000) e shtetases Zh.P, me urdhër mbrojtjeje nga ish bashkëshorti, dhe në pamundësi ekonomike dhe pa strehim (me dy fëmijë) që kërkon ndihmën e Avokatit të Popullit për mundësinë e strehimit të saj në Qëndrën e Grave të Dhunuara, Kamëz.
Image of page 87
85 përmirësimet e nevojshme ligjore kryesisht për mbrojtjen e të drejtave të viktimës gjatë procedimit dhe gjykimit penal. 64 . Fuqizimi ekonomik i grave, dhuna në familje dhe aksesi i grave në shërbimet sociale e në sistemin e drejtësisë, qeverisja e ndjeshme gjinore, konsiderohen si çështje ndër më problematiket, me të cilat përballen gratë në Shqipëri. Puna e pushtetit vendor në lidhje me ofrimin e shërbimeve sociale, përmirësimin e shpërndarjes, tipologjisë së shërbimeve shoqërore, llojshmërisë së tyre në përputhje me nevojat e grupeve vulnerable ka nevojë të përmirësohet. Institucioni i Avokatit të Popullit ka rekomanduar ndryshimet e nevojshme në Kodin Zgjedhor 65 me synim garantimin e barazisë gjinore jo vetëm në këshillat bashkiakë ku 50% të jenë gra, por edhe në përbërjen e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Pavarësisht ndryshimeve pozitive në Kodin Zgjedhor (barazia gjinore në Këshillat bashkiake si dhe refuzimi i listës së partive politike të kandidatëve për Këshillat bashkiake me qëllim respektimin pa asnjë kompromis të kuotës gjinore prej 50% për anëtarët e Këshillave Bashkiake), institucioni i Avokatit të Popullit mendon se ato janë të pamjaftueshme dhe për këtë arsye do të vazhdojë të lobojë për përfshirjen e kuotës prej 50% të grave edhe në Kuvendin e Shqipërisë. Shteti shqiptar duhet të ndërmarrë hapa të shpejta gjithashtu edhe për ndryshimin e sjelljes së publikut dhe nxitjen e pjesëmarrjes së gruas në çështjet publike dhe përfaqësimit në organet e zgjedhura të pushtetit qendror dhe vendor”. 4.4 Të drejtat e fëmijëve Të gjitha pasojat e veprimeve të paligjshme, apo të parregullta që mund të kryejnë organet e qeverisjes qendrore apo vendore në veprimtarinë e përditshme ndikojnë drejtpërsëdrejti tek fëmijët. Ndaj kërkohen më tepër investime për ta, dhe jo vetëm nga pikëpamja materiale e financiare, por edhe në kuptimin e ndjeshmërisë dhe të shumëfishimit të energjive kushtuar mbrojtjes më të mirë e promovimit të mirëqënies e zhvillimit të tyre. Duke theksuar nevojën për ndërgjegjësimin për nevojën e mbrojtjes dhe respektimit të të drejtave të fëmijëve, pa dallime, theksin më shumë e vëmë tek dhënia prioritet fëmijëve në nevojë, të cilët varen nga dora e shtetit. Pushteti vendor, duhet t’i ketë të drejtat e fëmijëve një prioritet brenda axhendës qeverisëse në nivelin lokal.
Image of page 88
Image of page 89

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 185 pages?

 • Summer '17

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes