5 Khi tính beàn thanh chòu uoán ngang phaúng ta phaûi tính beàn cho ñieåm ôû

5 khi tính beàn thanh chòu uoán ngang phaúng ta

This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….………………….………………….………………….……………………. …………………………………………………………………………………………………….………………….………………….………………….……………………. 5. Khi tính beàn thanh chòu uoán ngang phaúng, ta phaûi tính beàn cho ñieåm ôû lôùp bieân vaø lôùp trung hoøa vì: ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 6. Haõy giaûi thích caùc thoâng soá trong coâng thöùc tính öùng suaát tieáp cöïc ñaïi max y x zy x Q S J d τ = treân thaân caùc maët caét hình chöõ I vaø ñaët ñöùng: ............................................................................. ................................................................................................................................................... 7. Ngöôøi ta söû duïng boä truyeàn ñai thang phoå bieán hôn boä truyeàn ñai deït laø do: ................................ ................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. 8. Khi laøm vieäc vaän toác truyeàn cuûa boä truyeàn xích coù ñaëc ñieåm: ...................................... ............................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ ........... .............................................................................................................................................................. 9. Ta phaûi choïn chieàu daøy daây ñai phuø hôïp vôùi ñöôøng kính baùnh ñai vì: ............................................
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

.............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. 10. Thoâng soá aûnh höôûng ñeán vaän toác truyeàn cuûa boä truyeàn xích laø: ...................................... ............................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 11. Boä truyeàn baùnh raêng nghieâng ñöôïc duøng trong nhöõng tröôøng hôïp: ......................................
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes