Id é öeþ ðe jeù óù fó ö

This preview shows 25 out of 26 pages.

Info icon Subscribe to view the full document.

You've reached the end of this preview.

Unformatted text preview: × id é ÖeÞ Ðe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eeÜ ØeÒ × iÚ e×Ù iÚaÒ Ø B A R 1 , 2 L , D , C 1 , 1 ÖÓÙÚ eÞ Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×hÔa Ö fa iØ×eÒ ×ÓÙ ×jeÙÜ É ÐiÑ iÒ eÞ×Ùe×× iÚ eÑ eÒ Øe Ød eÔ ÐÙ × ieÙ Ö×Ñ aÒ iè Öe× Ðe××ØÖa Øég ie×fa ib ÐeÑ eÒ ØdÓÑ iÒ ée×C ÓÑ Ñ eÒ ØeÞ E Ü eÖ ie45 D aÒ × Ðe jeÙ ×ÓÙ ×fÓ ÖÑ eeÜ ØeÒ × iÚ e id e××ÓÙ ×e×Ø iÐÖa i×ÓÒÒab Ðe ×e ÐÓÒÚÓÙ × ÔÓÙ Ö Ðe× jÓÙ eÙ Ö×e Ød e jÓÙ e Ö A 1 e Ø A 2 ? eÜÔ ÐiÕÙ eÞÔÓÙ ÖÕÙÓ i C eÓÑ ÔÓ ÖØeÑ eÒ Øe×Ø iÐÓÑ Ôa Ø ib Ðe aÚ eÙÒ éÕÙ iÐib Öed ea ×hdÙ jeÙ ? ÖÓÙÚ eÞØÓÙ × Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×h ÓÙ ×ÒÓ Øe ÖeÞ p 1 ÐaÔ ÖÓbab iÐiØéÕÙ e Ðe jÓÙ eÙ ÖjÓÙ e A 1 p 2 ÐaÔ ÖÓbab iÐiØéÕÙ e Ðe jÓÙ eÙ ÖjÓÙ e A 2 e Ø q ÐaÔ ÖÓbab iÐiØéÕÙ e Ðe jÓÙ eÙ ÖjÓÙ e A 3 B 1 A 1 B 2 A 2 1 , 1 , 1 B 3 , 3 , A 3 3 , , B 3 , 3 , A 3 3 , , E Ü eÖ ie46 4 D eÙÜÒÓÙÚ eaÙÜeÒ ØÖe×ÓÑÑ e Ö iaÙÜ A e Ø B ÓÒ Øé ØéÓÒ ×ØÖÙ iØ×daÒ ×ÙÒ e Ú iÐÐeÖÓ i×ha îÒ e×d eÖe×ØaÙ Öa Ø iÓÒ ÖaÔ id e R 1 R 2 e Ø R 3 ÓÒ ØhaÙÒ e ÐaÔÓ ×× ib iÐiØéd iÒ ×Øa ÐÐe ÖÙÒ e ØÙÒ ×eÙ ÐÖe×ØaÙ ÖaÒ ØdaÒ ×ÙÒd e×d eÙÜeÒ ØÖe×ÓÑÑ e Ö iaÙÜeh iÖedaa iÖeØÓ Øa ÐÔÓÙ Ö Ða Öe×ØaÙ Öa Ø iÓÒ ÖaÔ id ee×Øéga Ð Q A daÒ × ÐeeÒ ØÖeÓÑÑ e Ö ia Ð A e Ø Q B daÒ × ÐeeÒ ØÖeÓÑÑ e Ö ia Ð B ÓÙ ××ÙÔÔÓ ×ÓÒ ×ÕÙ e ÐÙ Ø iÐiØédÙÒ eha îÒ ed eÖe×ØaÙ Öa Ø iÓÒ ÖaÔ id ee×Øéga Ðe×ÓÒh iÖedaa iÖee Ø ÒÓÙ ××ÙÔÔÓ ×ÓÒ ×ÕÙ e ÐÓ Ö×ÕÙ iÐeÜ i×ØeÔ ÐÙ × ieÙ Ö×Öe×ØaÙ ÖaÒ Ø×daÒ ×ÙÒÑ êÑ eeÒ ØÖeÓÑÑ e Ö ia Ða ÐÓ Ö× Ðe× ÐieÒ Ø××eÖéÔa ÖØ i××eÒ Ød eÑ aÒ iè ÖeÙÒ ifÓ ÖÑ edaÒ × Ðe×d ié ÖeÒ Ø×Öe×ØaÙ ÖaÒ Ø×d eeeÒ ØÖeÓÑÑ e Ö ia Ð Ôa ÖeÜ eÑ Ô Ðe× ieÜaØeÑ eÒ Ød eÙÜ Öe×ØaÙ ÖaÒ Ø××ÓÒ Ø iÒ ×Øa ÐÐé×daÒ × ÐeeÒ ØÖeÓÑÑ e Ö ia Ð B a ÐÓ Ö× Ðe h iÖedaa iÖedaÒ ×haÙÒd ee×d eÙÜ Öe×ØaÙ ÖaÒ Ø×e×Øéga Ð Q B / 2 ÓÙ ××ÙÔÔÓ ×ÓÒ ×eÒÒÕÙ e aÚaÒ Ø ÐÓÙÚ e ÖØÙ Öed e×eÒ ØÖe×ÓÑÑ e Ö iaÙÜ Ðaha îÒ ed eÖe×ØaÙ Öa Ø iÓÒ ÖaÔ id e R 1 e×Ø ÐaÔ ÖeÑ iè Öe ÔÓÙÚÓ iÖd é id e ÖdaÒ ×ÕÙ e ÐeÒ ØÖeÓÑÑ e Ö ia Ðe ÐÐeÚa × iÒ ×Øa ÐÐe ÖÔÙ i× Ðaha îÒ e R 2 e ØeÒÒ Ðaha îÒ e R 3 haÕÙ ed é i× iÓÒÔa ××éeé ØaÒ ØÔÙb ÐiÕÙ eÑ eÒ ØÓb ×e ÖÚ ée Ód é Ði×eÞe ØØe× iØÙa Ø iÓÒ ×ÓÙ × Ða fÓ ÖÑ edÙÒ jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eeÜ ØeÒ × iÚ e D é Øe ÖÑ iÒ eÞ Ðe×d é i× iÓÒ ×d e×ØÖÓ i×ha îÒ e×d eÖe×ØaÙ Öa Ø iÓÒ ÖaÔ id e R 1 R 2 e Ø R 3 ÐéÕÙ iÐib Öe d ea ×hÔa Ö fa iØeÒ ×ÓÙ ×jeÙÜ eÒ fÓÒ Ø iÓÒd e×Ôa ÖaÑ è ØÖe× Q A e Ø Q B Ò eÓÒ × id é ÖeÞÕÙ ed e×eÒ ×eÑ b Ðe× géÒ é Ö iÕÙ e×d eÔa ÖaÑ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern