Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Ile cu risc ridicat de criminalitate ș i abuz de

Info icon This preview shows pages 222–224. Sign up to view the full content.

ile cu risc ridicat de criminalitate ș i abuz de substan ț e, copiii erau proteja ț i în fa ț a implic ă rii dac ă aveau p ă rin ț i afectuo ș i, implica ț i ș i care sprijineau educa ț ia (Hawkins, Catalano, Kosterman, Abbot ș i Hill 1999). În timp ce factorii lega ț i de resursa familial ă îi ajut ă pe copii în dep ăș irea adversit ăț ilor, exist ă ș i câ ț iva factori mai distinctivi. De exemplu, aplicarea cu fermitate a regulilor, dezvoltarea con ș tientiz ă rii ș i controlul locuin ț ei unde va sta copilul sunt valorizate în protejarea copiilor fa ță de efectele adverse ale cre ș terii în
Image of page 222

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     223 vecin ă t ăț i s ă race, în timp ce parentingul flexibil este de preferat s ă apar ă în mediile cu risc sc ă zut de adversitate (Seaman 2004). În adolescen ță , competen ț a parental ă , împ ă rt ăș irea valorilor parentale, o bun ă comunicare în familie ș i receptivitatea p ă rin ț ilor spre comunicare sunt foarte importante. R ă spunsurile tinerilor la factorii stresori sunt mai bune atunci când au familii suportive ș i stabile. Ș i cum mamele sunt cele dintâi care recepteaz ă dificult ăț ile pe care le au de înfruntat copiii lor, o alt ă sarcin ă pe care trebuie s ă o rezolve este modalitatea prin care îi pot implica ș i pe ta ț i pentru o mai bun ă adaptare a copilului (Beresford 2000). Tinerii prezint ă o rezilien ță mai mare atunci când practicile parentale sunt orientate spre încurajarea autonomiei, ofer ă o disciplinare eficient ă , sprijin ă adaptarea de a face fa ță realit ăț ilor financiare ș i ofer ă leg ă turi spre comunitate ș i re ț ele sociale (Gilligan 2001). Un studiu american a ajuns la concluzia c ă tinerii din medii cu risc ridicat de infrac ț ionalitate aveau ș anse de cinci ori mai mari de a reu ș i în via ță dac ă p ă rin ț ii lor îi implicau în activit ăț i realizate în cas ă ș i în activit ăț i de gestionare a unor situa ț ii din exterior (Furstenberg 1999). Un lucru demn de luat în considerare în cercetarea familiilor este contextul cultural al acestora, constituirea diferit ă a familiei, convingerile ș i aspira ț iile acestora (Schoon ș i Bynner 2003). Cercet ă rile realizate pe familiile africane au demonstrat c ă influen ț a pozitiv ă a unei familii extinse bune creeaz ă leg ă turi ș i identitatea etnic ă puternic ă influen ț eaz ă abilit ăț ile de coping ș i performan ț a ș colar ă . Cultura de ț ine, de asemenea, un rol crucial în acordarea de sens ș i semnifica ț ii stresorilor, ca divor ț ul, dizabilitatea ș i problemele de s ă n ă tate (Luthar 2003). Ce se întâmpl ă în cazul p ă rin ț ilor care au o contribu ț ie la apari ț ia adversit ăț ii?
Image of page 223
Image of page 224
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern