70 rettigheder jf international trade union

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 70 - 73 out of 224 pages.

70 rettigheder, jf. International Trade Union Confederation (2014). Arbejdsglæden konstant uanset konjunkturer Dansk arbejdsglæde ligger i top fem blandt 28 lande i verden, jf. Ennova (2014). Og vurderingen af dansk ar- bejdsglæde har i en årrække ligget på et stabilt højt ni- veau uafhængigt af konjunkturudviklingen, jf. figur 2.2. Figur 2.2 ANM.: Arbejdsglæde opsummerer fire spørgsmål, som er ”tilfredshed i alt”, ”sammenligning af egen arbejdsplads med den ideelle”, ”at være moti- veret i sit job” samt ”altid at se frem til at gå på arbejde”. Opgørelses- metoden afviger dermed fra opgørelsen i figur 2.1, der vurderer til- fredshed med arbejdsforhold ud fra et overordnet spørgsmål. KILDE: Specialudtræk fra Ennova (2014). Højere arbejds- glæde blandt ældre Arbejdsglæden ligger ti point højere blandt lønmodtagere på 60 år eller derover sammenlignet med lønmodtagere i alderen 18-39 år. Også de 50-59-årige har større arbejds- glæde end yngre beskæftigede, jf. figur 2.3. Arbejdsglæde den samme over tid 60 65 70 75 80 60 65 70 75 80 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Danske beskæftigedes arbejdsglæde, 100 er højeste score
Image of page 70
71 Figur 2.3 ANM.: Se anmærkning til figur 2.2. KILDE: Specialudtræk fra Ennova (2014). Arbejdsglæden stiger med er- hvervserfaringen Det kan være et udtryk for, at arbejdsglæde stiger med øget erhvervserfaring. Yngre medarbejdere skifter typisk job oftere end ældre, hvilket bl.a. afspejler, at det tager tid at finde det bedste jobmatch, jf. DA (2014). Er det kun de mest tilfredse 60+-årige, som bliver i job? I princippet kan tilbagetrækningsordninger, som efter- lønnen, betyde, at 60+-årige med lav arbejdsglæde har trukket sig tilbage og derfor ikke deltager i undersøgel- sen. Den generelle tendens til stigende arbejdsglæde med alderen tyder imidlertid ikke på, at dette skulle have væsentlig betydning. Mange faktorer danner grundlag for trivsel i arbejdslivet Danskere ser et formål med arbej- det Den store tilfredshed blandt danske medarbejdere kan hænge sammen med, at næsten alle kan se et formål med deres arbejde. 95 pct. af danske beskæftigede vurderer, at de altid eller for det meste udfører et nyttigt arbejde. I lande som Storbritannien og Sverige er andelen, der fin- der deres arbejde nyttigt, 10-15 pct.point lavere, jf. figur 2.4. Jo ældre, jo højere arbejdsglæde 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller ældre Danske beskæftigedes arbejdsglæde, 100 er højeste score, 2014
Image of page 71
72 Figur 2.4 ANM.: Svar på spørgsmålet: ”Vælg venligst det svar, der passer bedst til Deres arbejdssituation, for hvert af de følgende udsagn: De har følel- sen af at udføre nyttigt arbejde”. KILDE: European Foundation for the Improvement of Living and Working Con- ditions (European Working Condition Survey). Trivsel består af mange faktorer Mange faktorer har betydning for, at Danmark ligger højt på trivsel i arbejdslivet. Det afhænger af medarbejderens karakteristika, ledelsens og virksomhedens karakteristika samt de interesser og politiske mål, der bestemmer sam- fundets indretning, økonomiske strukturer og konjunktu- rer.
Image of page 72
Image of page 73

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors