Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

2 adul ț ii ș i înv ăț area transformativ ă 21

Info icon This preview shows pages 227–228. Sign up to view the full content.

2. Adul ț ii ș i înv ăț area transformativ ă 2.1. Înv ăț area transformativ ă - definire Înv ăț area transformativ ă introdus ă în 1978 de c ă tre cercet ă torul Jack Mezirow este un mod de interpretare a înv ăță rii adul ț ilor. Punctul de pornire în înv ăț area transformativ ă este experien ț a celui care înva ță . Experien ț a este v ă zut ă ca fiind construit ă social ș i, de aceea, ea poate fi demontat ă ș i reconstruit ă prin intermediul reflec ț iei critice. Studiul de la care Mezirow (1978a,b) a pornit în dezvoltarea teoriei înv ăță rii transformative a inclus 83 de femei care s-au întors la serviciu sau la ș coala postliceal ă dup ă o perioad ă îndelungat ă de timp. Grupul de femei din 12 programe de studii (din Washington, California, New York ș i New Jeresy) a r ă spuns la întreb ă rile unui interviu detaliat care analiza modul în care acestea resimt noua experien ță de a reveni pe pia ț a muncii sau la studii. În analiza rezultatelor studiului, autorul a specificat c ă teoria sa pune accentul pe sensul acordat experien ț ei tr ă ite, respectiv pe „cum este construit, validat ș i reformulat acest sens” (Mezirow, 1978a). Sensul sau semnifica ț ia experien ț ei reprezint ă o interpretare format ă atât prin cogni ț ii, cât ș i prin percep ț ii, ș i poate fi în egal ă m ă sur ă inten ț ionat ă sau neinten ț ionat ă . În înv ăț area transformativ ă , valorile, convingerile ș i premisele unui individ formeaz ă lentilele prin care experien ț a personal ă este mediat ă sau cu ajutorul c ă rora i se acord ă un sens. În momentul în care acest sistem de sensuri (format din obiceiuri mentale, perspective moral-etice, epistemice, psihologice etc. ș i puncte de vedere ale individului) se dovede ș te inadecvat în integrarea unor experien ț e de via ță , prin interven ț ia înv ăță rii transformative acesta poate fi înlocuit cu o nou ă perspectiv ă , care este „mai incluziv ă , distinctiv ă , deschis ă , reflexiv ă ș i capabil ă de schimbare din perspectiv ă emo ț ional ă ” (Mezirow 2000, 7). Chiar Piaget (1954) a f ă cut diferen ț a între procesul de asimilare (în care noua experien ță este adaptat ă pentru a se conforma la structurile de cunoa ș tere deja existente) ș i procesul de acomodare (în care structurile se schimb ă ca r ă spuns la noua experien ță ). Pornind de la teoria lui Mezirow, care este cea mai cunoscut ă , dar ș i cea mai criticat ă , mul ț i cercet ă tori au dat defini ț ii ș i au adus complet ă ri acestui proces de transformare (Boyd ș i Myers 1988; Daloz 1986; Cranton 2000). O defini ț ie simpl ă ș i elegant ă o reg ă sim în lucrarea lui Cranton (2000, 23), care afirm ă c ă înv ăț area transformativ ă include ideea c ă oamenii schimb ă modul în care î ș i interpreteaz ă experien ț ele ș i interac ț iunea cu lumea: „individul devine con ș tient de faptul c ă are o viziune limitat ă sau distorsionat ă . Dac ă individul poate examina critic aceast ă viziune,
Image of page 227

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 228
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern