t nêu trên và thanh toán 12 gi� tr đ t và tài s n trên đt cho anh Nam ị � ượử ụ

T nêu trên và thanh toán 12 gi? tr đ t và tài

This preview shows page 2 - 4 out of 6 pages.

t nêu trên và thanh toán 1/2 giá tr đ t và tài s n trên đ t cho anh Nam ượ nh giá mà H i đ ng đ nh giá đã đ a ra. ư ư Theo anh Nam: Th a đ t này b m anh đ c c p giãn dân năm 1992, b m ch cho v ch ng nh ch ượ ch a cho vì gia đình anh còn đông anh em. Năm 2001, anh t kê khai làm gi y t đ t, gia đình anh không bi t. ư ế Quan đi m c a anh là tr l i đ t cho ông Phác. ả ạ Theo ông Phác và bà Tài (b m anh Nam): Ngu n g c đ t là c a ông đ c y ban nhân dân xã Vân T o c p ượ đ t giãn dân năm 1992, ông có xây m t căn nhà c p 4 trên đó. Năm 1993, gia đình ông cho v ch ng anh Nam, ch H ng ra đó làm ăn sinh s ng ch không cho đ t vì v ông b li t 15 năm nay, ông và anh n (em trai Ơ anh Nam) ph i chăm sóc, nguy n v ng c a gia đình là đ m nh đ t này cho anh n vì anh n ch a có ch . Ơ Ơ ư ỗ ở Khi gia đình đ c c p đ t giãn dân thì gia đình ch có 4 ng i là ông, bà Tài, ch L , anh n (còn anh Nam đã ượ ườ Ơ thoát ly kh i đ a ph ng). Khi ch H ng xin ly hôn anh Nam thì gia đình m i bi t anh Nam đã t đ ng sang ươ ế tên đ t t năm 2001. Nay ông, bà yêu c u anh Nam, ch H ng tr l i đ t cho ông, bà. ả ạ Ngoài ra, trong quá trình gi i quy t v án ch H ng còn khai anh Nam đ c tr ng Cán b Sỹ quan L c quân ế ượ ườ I c p m t th a đ t có di n tích 125m 2 huy n Th ch Th t, ban đ u ch yêu c u chia th a đ t này nh ng ư sau đó ch không yêu c u gi i quy t n a. ế V n : Theo ch H ng, v ch ng vay c a bà Hoàng Th Chu (m ch ) 7,5 ch vàng 9999, vay c a ch Đ Th Ng c Hà ch gái ch ) 1 cây vàng 9999, vay c a anh Bùi Văn Đáp 150.000.000 đ ng, lãi su t 1,25%/tháng, t t c các kho n vay này đ u không có gi y t . Ch yêu c u anh Nam ph i cùng ch thanh toán các kho n n trên. Theo anh Nam, v ch ng ch n bà Chu 7,5 ch vàng, anh đã tr đ c 13.875.000 đ ng (t ng đ ng 3,75 ch ượ ươ ươ vàng). Còn các kho n vay khác anh không bi t, anh không đ ng ý tr theo yêu c u c a ch H ng. ế Ngày 03-11-2010, H i đ ng đ nh giá đã đ nh giá tài s n nh sau: ư Đ t: 80m 2 x 22.000.000 đ ng/m 2 = 1.760.000.000 đ ng. Nhà: 475.865.000 đ ng. T ng giá tr tài s n là: 2.235.865.000 đ ng. T i B n án s th m s 03/2011/HNGĐ-ST ngày 17-5-2011, Tòa án nhân dân huy n Th ng Tín, thành ph ơ ườ Hà N i đã quy t đ nh: ế 1. V quan h v ch ng: Ch Đ Th H ng đ c ly hôn anh Ph m Gia Nam. ượ
Image of page 2
2. V con chung: Giao cháu Ph m H ng Giang, sinh ngày 14-8-2000 cho ch H ng nuôi d ng cho đ n khi ươ ưỡ ế tr ng thành. T m hoãn vi c đóng góp phí t n nuôi con chung cho anh Nam đ n khi ch H ng có yêu c u. ưở ế Anh Nam có quy n đi l i thăm h i con chung, không ai đ c ngăn c n. ượ 3. Tài s n chung, công s c đóng góp: Xác nh n ngôi nhà hai t ng 1 tum và toàn b công trình trên th a đ t s 63 t b n đ s 5 Vân Hòa, xã Vân T o, huy n Th ng Tín, thành ph Hà N i là tài s n chung c a ch Đ ườ Th H ng và anh Ph m Gia Nam có giá tr 475.865.000 đ ng. 4. Xác nh n quy n s d ng đ t 80m 2 đ t th a s 63 t b n đ s 5 Vân Hòa, xã Vân T o, huy n Th ng ườ Tín, thành ph Hà N i thu c h gia đình ông Ph m Gia Phác. Bu
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors