Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Noutatea studiului de fa ță const ă în faptul c

Info icon This preview shows pages 53–55. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Noutatea studiului de fa ță const ă în faptul c ă studiaz ă fenomenul de rezilien ță v ă zut ă ca tr ă s ă tur ă în conexiune cu un fenomen nou ș i anume cel de bullying la locul de munc ă . Pân ă acum rezilien ț a a fost studiat ă în situa ț ii traumatice precum cele de pierdere familial ă , pierdere a s ă n ă t ăț ii, calamitate natural ă precum cutremure, inunda ț ii ș i r ă zboaie, iar studiul de fa ță aduce în prim plan rolul rezilien ț ei psihologice în experimentarea bullying-ului la locul de munc ă ș i analizeaz ă poten ț ialele efecte în plan individual prin studierea comportamentului distructiv al victimei (i.e. apelarea la comportamente adictive), prin studierea nivelului de deprimare ș i de încordare fizic ă ș i mental ă . 6. Obiectivul studiului Obiectivul studiului este de a explora rela ț iile existente între rezilien ț a psihologic ă , bullying-ul la locul de munc ă , starea de încordare fizic ă ș i mental ă , starea de deprimare ș i comportamentele adictive (i.e. consumul de alcool, tutun).
Image of page 53

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Teodora Maidaniuc-Chiril ă 54 7. Ipotezele studiului 1. Rezilien ț a psihologic ă va corela negativ ș i semnificativ cu bullying-ul de la locul de munc ă . 2. Rezilien ț a psihologic ă va corela negativ ș i semnificativ cu starea de încordare fizic ă ș i mental ă . 3. Bullying-ul va corela pozitiv ș i semnificativ cu starea de încordare fizic ă ș i mental ă . 4. Nivelul de rezilien ță psihologic ă poate prezice expunerea la comportamente de bullying la locul de munc ă . 8. Întreb ă ri de cercetare 1. Exist ă o leg ă tur ă între expunerea la bullying ș i nivelul deprim ă rii angajatului? 2. Exist ă o leg ă tur ă între expunerea la bullying ș i starea de s ă n ă tate a angajatului? 3. Exist ă o leg ă tur ă între expunerea la bullying ș i practicarea unei diete? 4. Exist ă o leg ă tur ă între expunerea la bullying ș i consumul de tutun? 5. Exist ă o leg ă tur ă între expunerea la bullying ș i consumul de alcool? 9. Participan ț ii ș i procedura utilizat ă 151 (106 gen feminin ș i 45 gen masculin) angaja ț i români au participat la acest studiu prin completarea unui pachet de chestionare în format electronic în perioada august 2014-decembrie 2014. Instrumentele m ă surau expunerea la comportamente de bullying la locul de munc ă , rezilien ț a psihologic ă ș i starea de încordare fizic ă ș i mental ă . Vârsta participan ț ilor este cuprins ă între 22 ș i 62 ani (M=32.71; SD=8.84), cu o vechime în munc ă între trei ș i 240 de luni (M=44.06; SD=22.01). 39 de angaja ț i lucreaz ă în institu ț ii publice, 41 lucreaz ă în institu ț ii private, 55 lucreaz ă în firme private ș i 11 angaja ț i lucreaz ă în organiza ț ii nonguvernamentale. 60 angaja ț i de ț in o diplom ă de licen ță , 65 angaja ț i de ț in o diplom ă de master ș i 15 angaja ț i de ț in o diplom ă de doctorat. 34 de angaja ț i lucreaz ă în organiza ț ii cu mai pu ț in de 10 angaja ț i, 37 de angaja ț i lucreaz ă în organiza ț ii cu 10-
Image of page 54
Image of page 55
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern