PSYCHOLOGY
Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Noutatea studiului de fa ță const ă în faptul c

Info icon This preview shows pages 53–55. Sign up to view the full content.

Noutatea studiului de fa ță const ă în faptul c ă studiaz ă fenomenul de rezilien ță v ă zut ă ca tr ă s ă tur ă în conexiune cu un fenomen nou ș i anume cel de bullying la locul de munc ă . Pân ă acum rezilien ț a a fost studiat ă în situa ț ii traumatice precum cele de pierdere familial ă , pierdere a s ă n ă t ăț ii, calamitate natural ă precum cutremure, inunda ț ii ș i r ă zboaie, iar studiul de fa ță aduce în prim plan rolul rezilien ț ei psihologice în experimentarea bullying-ului la locul de munc ă ș i analizeaz ă poten ț ialele efecte în plan individual prin studierea comportamentului distructiv al victimei (i.e. apelarea la comportamente adictive), prin studierea nivelului de deprimare ș i de încordare fizic ă ș i mental ă . 6. Obiectivul studiului Obiectivul studiului este de a explora rela ț iile existente între rezilien ț a psihologic ă , bullying-ul la locul de munc ă , starea de încordare fizic ă ș i mental ă , starea de deprimare ș i comportamentele adictive (i.e. consumul de alcool, tutun).
Image of page 53

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Teodora Maidaniuc-Chiril ă 54 7. Ipotezele studiului 1. Rezilien ț a psihologic ă va corela negativ ș i semnificativ cu bullying-ul de la locul de munc ă . 2. Rezilien ț a psihologic ă va corela negativ ș i semnificativ cu starea de încordare fizic ă ș i mental ă . 3. Bullying-ul va corela pozitiv ș i semnificativ cu starea de încordare fizic ă ș i mental ă . 4. Nivelul de rezilien ță psihologic ă poate prezice expunerea la comportamente de bullying la locul de munc ă . 8. Întreb ă ri de cercetare 1. Exist ă o leg ă tur ă între expunerea la bullying ș i nivelul deprim ă rii angajatului? 2. Exist ă o leg ă tur ă între expunerea la bullying ș i starea de s ă n ă tate a angajatului? 3. Exist ă o leg ă tur ă între expunerea la bullying ș i practicarea unei diete? 4. Exist ă o leg ă tur ă între expunerea la bullying ș i consumul de tutun? 5. Exist ă o leg ă tur ă între expunerea la bullying ș i consumul de alcool? 9. Participan ț ii ș i procedura utilizat ă 151 (106 gen feminin ș i 45 gen masculin) angaja ț i români au participat la acest studiu prin completarea unui pachet de chestionare în format electronic în perioada august 2014-decembrie 2014. Instrumentele m ă surau expunerea la comportamente de bullying la locul de munc ă , rezilien ț a psihologic ă ș i starea de încordare fizic ă ș i mental ă . Vârsta participan ț ilor este cuprins ă între 22 ș i 62 ani (M=32.71; SD=8.84), cu o vechime în munc ă între trei ș i 240 de luni (M=44.06; SD=22.01). 39 de angaja ț i lucreaz ă în institu ț ii publice, 41 lucreaz ă în institu ț ii private, 55 lucreaz ă în firme private ș i 11 angaja ț i lucreaz ă în organiza ț ii nonguvernamentale. 60 angaja ț i de ț in o diplom ă de licen ță , 65 angaja ț i de ț in o diplom ă de master ș i 15 angaja ț i de ț in o diplom ă de doctorat. 34 de angaja ț i lucreaz ă în organiza ț ii cu mai pu ț in de 10 angaja ț i, 37 de angaja ț i lucreaz ă în organiza ț ii cu 10-
Image of page 54
Image of page 55
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern