A v ốn lƣu độ ng kh ả năng thanh toán bằ

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 27 - 30 out of 113 pages.

a v ốn lƣu độ ng. - Kh năng thanh toán bằ ng ti n hay kh năng thanh toán tứ c th i Kh năng thanh toán tứ c th i = Ti ền và tương đương tiề n (Đvt:lầ n) N ng n h n
Image of page 27

Subscribe to view the full document.

18 T s này phản ánh 1 đồ ng n ng n h ạn đƣợc đả m b o b ằng bao nhiêu ti n.H s này phản ánh khả năng thanh toán các khoả n n ng n h n c a doanh nghi p b ng ti ền các ch ứng khoán ngắ n h ạn có thể chuy ển đổi nhanh thành tiề n m t. - Kh năng thanh toán lãi vay Kh năng thanh toán lãi vay = L i nhu ận trước lãi vay và thuế (Đvt: l n) Lãi vay phả i tr Ch tiêu này thể hi n m ức độ l i nhu n b ảo đả m cho kh năng lãi vay củ a doanh nghi p. M ỗi đồng chi phí lãi vay sẵn sàng đƣợc bù đắ p b ằng bao nhiêu đồ ng l i nhu n trƣớ c thu ế . Ch tiêu này càng cao thể hi n kh năng bù đắp chi phí lãi vay càng tố t. b. Phân tích hiệu suất hoạt động Các tỷ s hi u qu ho ạt động kinh doanh là nhữ ng t s đo lƣờ ng hi u qu s d ụng tài sả n c ủa công ty. Các tỷ s hi u qu ho ạt độ ng bao g m: - S vòng quay tài sả n Vòng quay tài sả n = Doanh thu thu n (Đvt:vòng ) T ổng tài sản bình quân S vòng quay tài sả n ph ản ánh tổng tài sả n chuy ển đổi bao nhiêu lần thành doanh thu trong m ột năm. Tỷ s này sử d ụng để đánh giá hiệ u qu ho ạt độ ng c a t ng tài sả n c ủa công ty nói chung. - S vòng quay hàng tồ n kho Vòng quay hàng tồ n kho = Giá vốn hàng bán (Đvt:vòng) Hàng tồn kho bình quân S vòng quay hàng tồ n kho ph ản ánh trong kỳ phân tích số v ốn đầu tƣ cho hàng t ồn kho quay đƣợc bao nhiêu vòng.Giá trị vòng quay hàng tồn kho càng lớn càng cho bi ế t doanh nghi p s d ng v ốn lƣu động càng hiệ u qu ả, góp phần nâng cao tính năng độ ng trong s n xu t kinh doanh c a doanh nghi ệp. Vòng quay thấp là do doanh nghiệ p gi quá nhiều hàng tồn kho, dòng tiề n s gi ảm đi do vốn kém hoạt động và gánh nặ ng tr lãi tăng lên, tốn kém chi phí lƣu giữ và rủi ro khó tiêu thụ do không phù hợ p v i
Image of page 28
19 nhu c ầu tiêu dùng hoặ c th trƣờng kém đi. Vòng quay hàng tồ n kho l n hay nh ph thu ộc vào doanh nghiệ p l n hay nh và lĩnh vực nghành nghề kinh doanh. - S ngày tồ n kho S ngày tồ n kho = 360 (Đvt:ngày) S vòng quay hàng tồ n kho Để đánh giá hiệ u qu qu ản lý tồ n kho c ủa công ty chúng ta có thể đo lƣờ ng b ng ch tiêu số vòng quay hàng tồ n kho trong m ột năm hoặ c s ngày tồ n kho.
Image of page 29

Subscribe to view the full document.

Image of page 30
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes