Sampel karangan 2 berjimat cermat amalan mulia

This preview shows page 28 - 34 out of 80 pages.

SAMPEL KARANGAN 2BERJIMAT CERMAT AMALAN MULIAulaskan pernyataan tersebutSetelahmenghelanafaskemerdekaan selama 55 tahun,ibu pertiwi kita yang telah bebasdaripada cengkaman penjajahbegitupesatmembangunbagaikancendawantumbuhselepashujan.Sehubungandengan hal itu, peribahasa adamenyebut bahawa, ada bukit, adapaya, namun kita tidak bolehmendabik dada kerana di sebalikkemajuan yang sedang dikecap,
negarakitamasihlagiterkongkong dalam gelombanginflasi yang semakin rumit.Walaupunisuinihangatdiperkatakan dan sering meniti dibibirmasyarakat,tetapipernahkah terlintas dalam benakfikirankita,apakahyangdimaksudkandenganinflasi?Mengikutpenjelasanyangterdapat dalam Kamus DewanEdisiKeempat,inflasididefinisikan sebagai keadaankenaikan harga barangan yangdisebabkan oleh bertambahnyakuasa membeli. Oleh itu, masalahini tidak boleh dipandang remehdan formula penyelesaian harusdiimplementasikanuntukmerungkaikan masalah ini bakkata peribahasa,tak ada gunungyang tak dapat didaki, tak adalurah yang tak dapat dituruni.
Persoalannya,mengapakanBerjimat Cermat Amalan Mulia?Setiap penyakit ada penawarnyayang mustajab, setiap masalahada jalan penyelesaian yangberkesan, oleh itu, pihak kerajaansewajarnya mengambil inisiatifdengan menganjurkan kempenberhemat secara istiqamah dankonsisten ke seluruh pelosoknegara dan bukannya sekadarmelepaskan batuk di tangga.Memetik kata-kata azimat Laotze, kehidupan membazir dantamakhalobamendorongmanusia ke arah kebinasaan.Lantaran itu, kempen tersebutharuslahmenekankankepentingan amalan berjimatcermat supaya nilai murni inidapat dijadikan amalan dalamkehidupan masyarakat Malaysia.Tindakanyanglebihafdal,
masyarakat sewajarnya diserusupayaberbelanjamengikutkemampuansendiriibaratmengukur baju di badan sendiridanusahlahbersikapmembesarkan kerak nasi. Caraberbelanjadenganmengikuthawa nafsu akan membawapadahyangburukkeranaperibahasaMelayuadamenyatakan, ikut nafsu lesu, ikuthati mati, ikut rasa binasa.Tambahan pula, pihak kerajaanjugaharusmengadakanpertandingan yang dapat menarikpenyertaankhalayaksepertisayembara puisi, menulis esei,persembahanartisdansebagainyadalamusahamenyebarluaskankempentersebut. Jikalau usaha seperti initidak dilakukan sudah pastimasyarakat akan menghadapimasalahkewanganterutama
untukmengharungikeadaaninflasisertapeningkatan kossara hidup sekarang. Jelaslahbahawa penganjuran kempenberhemat secara berterusan danholistik merupakan perisai yangampuhuntukmerungkaikanmasalahkenaikanhargabarangan.“Jika satu pintu tertutup, pintulainakanterbukauntukmenyelesaikansebarangkesulitan yang berlaku di negarakita termasuk isu kenaikan hargabarang. Namun begitu. kita tetapmelihatdankemudiannyamenyesalkeranapintupenyelesaian itu tertutup terlalulama sehingga kita tidak dapatmelihat pintu lain yang telahterbuka.Begitulahgambaranimplikasidaripadakata-katamutiara Alexander Graham Bell,
seorang ahli sains dan matematikBarat yang menunjukkan bahawasetiap masalah pasti ada carayang

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 80 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture