Ậ n gi ả m m ạnh trong khi lãi vay lại tăng

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 69 - 72 out of 113 pages.

n gi m m ạnh trong khi lãi vay lại tăng do sử d ng nhi u n vay nên hệ s này lạ i gi m xu ống còn 1,8. Tuy vẫn đả m b ảo thanh toán đƣợc lãi vay nhƣng có thể th y m c l i nhu n doanh nghi ệp đạt đƣợ c so v i m ức lãi vay là không cao. Kho n m c ASM S96 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Hệ số khả năng tt tổng quát 1,76 1,73 2,06 1,24 1,24 1,22 Hệ số khả năng tt ngắn hạn 1,31 1,89 2,51 1,18 1,15 1,12 Hệ số khả năng tt nhanh 0,7 1,00 1,4 1,11 1,09 1,06 Hệ số khả năng tt tức thời 0,074 0,045 0,5 0,00042 0,0009 0,0006 Hệ số khả năng tt lãi vay 1,23 1,56 3,18 - 4,87 ------- -31,43 (Ngu ồn: Tác giả tính toán) B ảng 3.6 So sánh khả năng thanh toán So sánh hệ s kh năng thanh toán c ủa công ty TNHH SX và TM Phong Phú với hai đố i th c ạnh tranh trong ngành có thể th ấy Phong Phú có hệ s kh năng thanh toán tổng quát và khả năng thanh toán nhanh l ớn hơn so với hai đố i th ủ, nguyên
Image of page 69

Subscribe to view the full document.

60 nhân do công ty sử d ụng ít nợ ph i tr ả, ít hàng tồ n kho nên hai h s này là khá an toàn so v i doanh nghi ệp cùng ngành . H s kh năng thanh toán ngắ n h n và thanh toán tứ c th i c ủa công ty nhỏ hơn so vớ i ASM nh ƣng lớn hơn nhiề u so v i S96.Vi c s d ng v n vay c ủa công ty chỉ m ức trung bình so với ngành nhƣng vẫn đả m b ảo đƣợ c kh năng chi tr lãi vay, trong khi ASM là một công ty vớ i l i th ế l n v quy mô kinh doanh có mứ c l i nhu n l ớn hơn nhiề u so v ới chi phí lãi vay phả i tr ả. Ngƣợ c l i , S96 tuy có quy mô kinh doanh l ớn hơn Phong Phú một chút, lại có lợ i th ế công ty cổ ph ần nhƣng kế t qu kinh doanh r t th p, l i nhu ận âm quá lớn, không đủ kh năng trả lãi vay, các hệ s kh năng thanh toán cũng quá nhỏ, không đả m b ảo đƣợ c kh năng thanh toán. Vi c m ột công ty TNHH nhƣ Phong Phú tồ n t ại đƣợ c qua th i k khó khăn và vẫn đả m b ảo đƣợc các hệ s tài chính ở m ức trung bình đã là mộ t n l c l n c ủa công ty. 3.2.4.2 Phân tích hiệu suất hoạt động NHÓM HỆ SỐ HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG s TT Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Giá trị Giá trị Tốc độ tăng trƣởng Giá trị Tốc độ tăng trƣởng 1 Vòng quay tổng tài sản 0,69 1,23 178,26 0,77 62,60 2 Vòng quay TSDH 5,74 7,91 137,80 7,82 98,86 3 Vòng quay TSNH 1,83 1,45 79,23 0,85 58,62 4 Vòng quay HTK 5,03 6,06 120,48 2,57 42,41 5 Vòng quay KPT 3,65 2,61 71,51 1,65 63,22 6 Kỳ thu tiền bình quân (ngày) 98,58 138,02 140,01 217,8 157,80 (Ngu ồn: Tác giả tính toán) B ảng 3.7 Phân tích hiệ u su t ho ạt độ ng
Image of page 70
61 Hi u su t ho ạt độ ng cho th y kh năng quay vòng vố n c a doanh nghi p, xu t phát từ đặc điểm ngành xây dự ng c n nhi u v ốn đầu tƣ nhƣng thờ i gian thu h i v
Image of page 71

Subscribe to view the full document.

Image of page 72
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes