Απαντήσει&I

Ακόμ? h συνεχής στ? xx 1 ως

Info icon This preview shows pages 15–17. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
 Ακόμη h συνεχής στο x,x 1 ως λογαριθμική h παραγωγίσιμη στο x,x 1 με 1 h x x Ισχύουν δηλαδή οι προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής οπότε θα υπάρχει τουλάχιστον ένα x,x 1  τέτοιο ώστε:   h x 1 h x h x    1 x   h ln x 1 lnx   (1) Όμως     1 h x,x 1 0 x 1 x h x h       1 1 ln x 1 lnx ln x 1 lnx x x και αποδείχτηκε το ζητούμενο
Image of page 15

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Λύσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελλαδικών Επιμέλεια: Σίσκας Χρήστος [email protected] Σελίδα 16 Β΄ τρόπος (με ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ και ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ) Θεωρούμε τη συνάρτηση 1 g x ln x 1 lnx x με g D 0,  2 1 1 1 x g x x 1 x x x 2 2 2 2 1 1 1 1 x x 1 1 0 x x x x 1 x x 1 x 1 x x 1 x Οπότε η g είναι γνησίως αύξουσα στο 0,  Έτσι λοιπόν θα έχουμε x x 0 g A g 0, lim g x , lim g x   x 0 x 0 x 0 1 xlnx 1 lim g x lim ln x 1 lnx lim ln x 1 L x x Όμως x 0 x 0 x 0 x 0 d.L.H 2 1 lnx x lim xlnx lim lim lim x 0 1 1 x x   άρα L 0     Ακόμη x x x 1 x 1 1 lim g x lim ln x 1 lnx lim ln R x x x    Όμως x 1 u x x u 1 u 1 x 1 lim ln lim lnu 0 x  άρα R 0 0 0 Οπότε g A ,0   από όπου αντιλαμβανόμαστε ότι για κάθε x 0 ισχύει ότι 1 1 g x 0 ln x 1 lnx 0 ln x 1 lnx x x και αποδείχτηκε το ζητούμενο ii) f D 0,  x x 1 x x 1 f x ln x 1 lnx ln x 1 lnx x 1 x x 1 x x 1 1 x 1 ln x 1 lnx x 1 x x
Image of page 16
Image of page 17
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern