Metodologi kajian bertujuan untuk memberi penjelasan kepada pendekatan kajian

Metodologi kajian bertujuan untuk memberi penjelasan

This preview shows page 6 - 8 out of 8 pages.

Metodologi kajian bertujuan untuk memberi penjelasan kepada pendekatan kajian, strategi kajian, dan kaedah kajian yang digunakan dalam kajian supaya mencapai kedua-dua objektif kajian yang telah ditetapkan. Kajian ini melibatkan lima fasa iaitu: i. Mengenal pasti isu permasalahan dan pemilihan tajuk ii. Kajian literatur iii. Pengumpulan data dan maklumat iv. Analisis data kajian v. Kesimpulan dan cadangan
Image of page 6
PENGUMPULAN DATA Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan pemerhatian, temu bual dan dokumentasi (Emzir, 2010). Dalam kajian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyelidik ialah temu bual, pemerhatian kawasan kajian dan semakan dokumen.
Image of page 7
MENGANALISIS DATA Pendekatan analisis tematik merupakan antara kaedah kajian yang digunakan secara meluas di dalam penyelidikan kualitatif (Boyatzis, 1998). Kaedah ini amat berkesan bagi menganalisa paten dan tema dalam mana-mana sumber rujukan bagi meluaskan lagi ruang penyelidikan dalam bidang pengetahuan yang spesifik. Menurut Braun dan Clarke (2006).
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes