เมตร จากผวทรงกล� ข ผวทรงกล� ค ระยะ 02 เมตร

เมตร จากผวทรงกล? ข

This preview shows page 8 - 10 out of 16 pages.

เมตร จากผิวทรงกลม ข. ผิวทรงกลม ค. ระยะ 0.2 เมตร จากจุดศูนย์กลางทรงกลม 1 . ก) 1 N/ C , 3 โวลต์ ข) 9 N/ C , 9 โวลต์ ค) 0 N/ C , 9 โวลต์ 2 . ก) 2 N/ C , 3 โวลต์ ข) 8 N/ C , 7 โวลต์ ค) 2 N/ C , 8 โวลต์ 3 . ก) 1 N/ C , 3 โวลต์ ข) 8 N/ C , 8 โวลต์ ค) 0 N/ C , 7 โวลต์ 4 . ก) 2 N/ C , 3 โวลต์ ข) 3 N/ C , 6 โวลต์ ค) 1 N/ C , 9 โวลต์ 1 ม. 2 ม.
Image of page 8
ติวสบาย 3 weeks เข้ามหาลัย 2 .com บทที่ 13 ไฟฟ้ าสถิต 9 12 . ตัวนาทรงกลมรัศมี 90 เซนติเมตร มีประจุ 1 ไมโครคูลอมบ์ ศักย์ไฟฟ้ าที่ระยะห่าง 45 เซนติเมตร จากจุดศูนย์กลางของทรงกลมจะมีค่ากี่โวลต์ 1 . 0 2 . 1.0 x 10 4 3. 2.0 x 10 4 4. 4.4 x 10 4 13.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และสนามไฟฟ้ าสม่าเสมอ ในกรณีที่เรามีแผ่นโลหะ 2 แผ่นวางขนานกัน แผ่นหนึ่งมีประจุไฟฟ้าบวกสะสมอยู่ อีกแผ่นหนึ่งนั้น มีประจุไฟฟ้าลบสะสม สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นทั้ง สองจะมีทิศออกจากขั้วบวกเข้าหาขั้วลบดังรูป และ ขนาดของสนามไฟฟ้าทุกๆ จุดระหว่างแผ่นคู่ขนานนี้ จะมีค่าเท่ากันทุกจุด เราจึงเรียกสนามไฟฟ้าระหว่าง แผ่นโลหะคู่ขนานเช่นนี้ว่าสนามไฟฟ้าสม ่าเสมอ เราหาค่าความเข้มของสนามไฟฟ้าสม ่าเสมอได้จาก E = d V เมื่อ E คือค่าความเข้มสนามไฟฟ้าสม ่าเสมอ ( นิวตัน/คูลอมบ์ , โวลต์/เมตร ) V คือ ความต่างศักย์ระหว่างจุดที่คานวณ (โวลต์ ) d คือระยะห่างระหว่างจุดที่คานวณ ( เมตร) 13. มีแผ่นโลหะสองแผ่นที่ขนานกันและอยู่ห่างกัน 3 มิลลิเมตร ถ้าความต่างศักย์ระหว่าง
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 16 pages?

  • Summer '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture