PTTK_lythuyet.docx

Khác ấ ậ ? ụ ể ? ? ố ấ ả chính sách

This preview shows page 9 - 12 out of 41 pages.

khác Chính sách th nh t thì ph c t p và khó c u hình và kém an toàn h n chính sách th 2. Yêu c u v i chính sách th 2 là ph i hi u bi t v ơ ế 9
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

h th ng m ng. V i các thi t b c a cissco có th s d ng ACL đ ế ki m soát truy c p c a h th ng m ng. g. T ng l a ườ S d ng t ng l a đ đi u khi n, ki m soát truy nh p: ườ Ki m soát d ch v (service control): xác đ nh ki u d ch v có th đ c truy c p (vào/ra). ượ Ki m soát h ng (direction control): xác đ nh h ng trong 1 d ch ướ ướ v xác đ nh có th kh i t o và cho phép lu ng d li u c a d ch v đó đi qua t ng l a. ườ Ki m soát ng i dùng (user control): ki m soát truy c p t i m t ườ d ch v tuỳ thu c vào ng i dùng nào đ c quy n truy c p nó. ườ ượ Đ c tính này th ng áp d ng cho ng i dùng m ng n i b bên ườ ườ trong. Ki m soát hành vi (behaviour control): ki m soát các d ch v xác đ nh đ c s d ng nh th nào. ượ ư ế T ng l a còn giúp tri n khai giám sát các s ki n an ninh m ng. Các ườ h th ng c nh báo, IDS & IPS có th tri n khai trên h th ng t ng l a. ườ Ho c tri n khai 1 vài ch c năng trên n n t ng l a: NAT, th ng kê, ườ logs... hay s d ng trong vi c tri n khai m ng riêng o. h. H th ng phát hi n và ngăn ch n xâm nh p trái phép IDS (Instrution Detection System): là m t thi t b ho c ph n m m ế ch u trách nhi m giám sát m ng ho c h th ng đ k p th i phát hi n ra nh ng ho t đ ng b t th ng ho c nh ng vi ph m chính sách gây h i ườ cho h th ng và thông báo cho ng i qu n tr . ườ IPS (Instrution Prevention System): ho t đ ng t ng t nh IDS ươ ư nh ng có thêm ch c năng ngăn ch n t n công. ư H th ng phát hi n và ngăn ch n xâm nh p trái phép có th nh n di n đ c các nguy c có th x y ra, các cu c t n công thăm dò, các l ượ ơ h ng c a chính sách b o m t, các hành vi vi ph m chính sách b o m t. Nó l u gi thông tin liên quan đ n các đ i t ng quan sát và c nh báo ư ế ượ s ki n quan tr ng liên quan đ n đ i t ng đó. Ghi nh n thông tin, log ế ượ đ ph c v cho vi c ki m soát nguy c và ngăn ch n t n công. ơ 10
Image of page 10
Câu 5. Các nguyên lý thi t k an toàn ế ế a. Nguyên ly t i thi u quy n u tiên (Least Privilege) ô ê
Image of page 11

Subscribe to view the full document.

Image of page 12
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern