Course Hero Logo

Sure na sure alam mo unggoy hindi tayo magtatagal

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 176 - 178 out of 227 pages.

Sure na sure!""Alam mo, unggoy. Hindi tayo magtatagal kung hindi kita mahal—"Pagkasabing 'yon ni Andrea ay dahan-dahan niyang isubsob ang ulo sa lamesa.Talagang tinamaan na nga ng alak. Mabilis ko namang tinungga ang hawak kong kopitana may lamang alak saka ako tumayo upang buhatin si Andrea pahiga sa kama.
Maingat kong inilapag sa malabot na higaan ang babaeng pinakasalan ko. Para bangisa 'yong mamahaling vase na kailangan ingatan upang hindi mabasag o magasgasan manlang.Hinawi ko ang mga hibla ng buhok na tumabon sa magandang mukha ng tomboy. At sahindi malamang dahilan ay napatitig na naman ako sa kanya. Dahan-dahan akong tumabisa kanya upang mapantanyan ng mukha ko ang mukha niya.Napangiti ako nang mapagmasdan ang tulog na tulog na si Andrea. Hanggang ngayon,hindi ko pa rin maisip na ang bait sa akin ng tadhana. Alam ko namang bukod sagwapo ako at habulin ng mga chicks, minsan may pagkagago rin ako.Pero akalain mo nga naman, binigyan ako ng isang babae na mamahalin at iingatan kohabambuhay. Isang babae na dati, pinapangarap ko lang makuha, ngayon, nasa akin naat wala na akong balak pakawalan pa.Parang dati lang, hindi ko pa alam kung papaano patutunayan sa kanya na mahal kosiya. Wengya! Naaalala ko pa noong panahon na muntik ko nang ibuwis ang buhay kopara sa 'oo' ni Andrea. Wala naman talaga akong balak magpasagasa no'n, eh. Ewan koba, bigla na lang sumagi sa isip ko 'yon. Ganoon na yata ako ka-desperado paramakuha siya.Hindi ko alam kung ilang minuto o oras na akong nakatitig sa kanya, hanggang sahindi ko namalayan, unti-unti na rin akong dinalaw ng antok.***Kunot ang noo ko, pinakikiramdaman kung ano 'yong parang kumikiliti sa ibaba ko.Pero dahil sa mabigat pa ang loob kong dumilat, hindi ko na lang 'yon pinansin.Gusto kong bumalik sa tulog.Tumagilid ako upang yakapin si Andrea na alam kong mahimbing pa rin angpagkakatulog dahil katulad ko ay puyat din 'yon. Isa pa, nalasing 'yon kayasigurado akong tumutulo pa ang laway n'on."Hmm..." mahinang ungol ko pa, senyales na antok na antok pa ako talaga. Niyakap koang malambot na katawan ni Andrea pero nagtaka ako dahil sobrang lambot niyon.Bakit parang wala na siyang buto?Hinayaan ko na lang ulit 'yon dahil masyado pa akong inaantok. Tumihaya ako mulidahil sa gano'ng klaseng pwesto ako komportableng matulog.Maya-maya pa, may naramdaman na naman ako sa alaga ko. Gusto ko sanang hayaan nanaman 'yon pero wengya! Mayroon talaga akong nararamdamang kakaiba, eh.Kahit labag sa loob kong dumilat at tinatawag pa ako ng magandang panaginip ko,minulat ko ang mata ko. Para lang makita si Andrea na nakaupo sa gilid ko habangpinaglalaruan ang alaga ko."Babylabs, ano'ng ginagawa mo?!"Agad nanlaki ang mata ko dahil sa gulat, at ang sumunod na nangyari, hindisinasadyang natabig ko siya nang malakas dahil mabilis akong napatayo. Dahilanupang mapatalsik siya sa sahig at tumama ang likod niya sa malaking kabinet.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 227 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture