dõi các chính sách c�a công ty bản chất c�a các số liệu cũng như sự biến động

Dõi các chính sách c?a công ty bản chất

This preview shows page 15 - 18 out of 64 pages.

dõi các chính sách của công ty, bản chất của các số liệu cũng như sự biến động của chúng trên BCTC. Quan sát trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng: KTV sẽ nắm được quy trình sản xuất kinh doanh những nhận định ban đầu về phong cách quản lý, về tổ chức bộ máy và tổ chức hệ thống thông tin trong đơn vị. Nhận diện các bên hữu quan: Bên hữu quan là các bên có khả năng điều hành, kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể tới các chính sách kinh doanh hoặc chính sách quản trị của công ty khách hàng. Dự kiến nhu cầu sử dụng chuyên gia. 15
Image of page 15
v1.0016101206 1.1.3. THU THẬP THÔNG TIN VỀ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CỦA KHÁCH HÀNG Thông tin cơ sở được thu thập là giúp KTV hiểu được các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng còn thông tin về nghĩa vụ pháp lý giúp cho KTV nắm bắt được các quy trình mang tính pháp lý có ảnh hưởng đến các mặt hoạt động kinh doanh. Bao gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép thành lập để thu thập thông tin về lĩnh vực kinh doanh của khách hàng. Điều lệ công ty để nắm được các thông tin về cơ cấu tổ chức, về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, thủ tục phát hành cổ phiếu, trái phiếu… BCTC, báo cáo kiểm toán, báo cáo thanh tra hay kiểm tra trong năm hiện hành hay trong các năm trước nắm được xu hướng phát triển của khách hàng, nhận thức rõ hơn về thực trạng hoạt động của đơn vị và dự kiến phương hướng kiểm tra. Thu thập các biên bản họp hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Ban giám đốc nắm các thông tin quan trọng như: công bố về cổ tức, hợp nhất, giải thể các đơn vị trực thuộc, xét duyệt mua bán,… Thu thập các hợp đồng và cam kết quan trọng khác: giúp KTV hiểu rõ hoạt động kinh doanh chính của khách hàng. 16
Image of page 16
v1.0016101206 1.1.4. THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH Khái niệm: Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 520, thủ tục phân tích được hiểu là việc đánh giá các thông tin tài chính qua việc phân tích mối quan hệ hợp lý giữa dữ liệu tài chính và phi tài chính. Thủ tục phân tích cũng bao gồm cả việc điều tra, khi cần thiết, về các biến động hoặc các mối quan hệ được xác định là không nhất quán với các thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch đáng kể với các giá trị dự kiến.
Image of page 17
Image of page 18

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 64 pages?

 • Fall '14
 • TuấnPhan

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture