Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Lucruri benefice pe internet pentru copiii de vârsta

Info icon This preview shows pages 282–283. Sign up to view the full content.

lucruri benefice pe Internet pentru copiii de vârsta lor, iar utilizarea noilor tehnologii faciliteaz ă accesarea ş i exploatarea acestor beneficii. În ansamblu, tinerii sunt de p ă rere c ă utilizarea tehnologiei moderne ş i a Internetului are un impact pozitiv ş i în mod clar, ace ş tia con ş tientizeaz ă atât oportunit ăţ ile, cât ş i riscurile pe care le ofer ă . Având în vedere con ş tientizarea experien ţ elor stresante pe care copilul le poate parcurge în mediul online, unele cercet ă ri (Farrukh, Sadwick ş i Villasenor 2014, 11) au impus examinarea experien ţ elor raportate la copii (natura, inciden ţ a, severitatea ş i strategiile de adaptare) în ceea ce prive ş te o serie de riscuri. 3.1. Cyber-bullying-ul ş i strategii de coping Prin raportare la clasificarea riscurilor, intimidarea în spa ţ iul virtual este unul din principalele riscuri de conduit ă care poate afecta copiii atunci când folosesc Internetul prin intermediul tehnologiilor aferente. Cyber-bullying-ul ia forma h ă r ţ uirii cu ajutorul tehnologiilor – a telefonului mobil, a calculatorului, laptopului etc. H ă r ţ uirea poate avea loc prin intermediul blog-urilor, a paginilor personale, a forumurilor, a e-mail-urilor, a sms-urilor, a mms-urilor, a diverselor aplica ţ ii pentru comunicare, agresiunea manifestându-se prin înc ă rcarea unor poze sau imagini video, postarea de comentarii având caracter distructiv. Rezultate indic ă faptul c ă tinerii europeni sunt obi ş nui ţ i s ă fac ă fa ţă ac ţ iunilor jignitoare cu care au luat contact în mediul online (cel pu ţ in una în decursul unui an). Agresiunea este o activitate care are loc în mare m ă sur ă între parteneri, fiind un risc de comportament. Exist ă posibilitatea ca un copil care acum h ă r ţ uie ş te s ă fi fost la rândul s ă u victim ă , h ă r ţ uit de alte persoane fie pe Internet sau în alte moduri. În ceea ce prive ş te frecven ţ a, mai mult de jum ă tate dintre ac ţ iunile raportate ca având caracter intimidant au avut loc mai rar de o dat ă pe lun ă , agresiunea fiind mai frecvent ă în interac ţ iuni fa ţă în fa ţă decât pe în mediul online. La nivel european, 3% din responden ţ i au afirmat c ă au agresat al ţ i copii pe Internet, din care 2% prin intermediul apelurilor mobile, texte sau video. Un procent de 6% din copii ş i p ă rin ţ ii lor raporteaz ă h ă r ţ uirea în mediul online. Exist ă un nivel ridicat de acord între copii ş i p ă rin ţ ii lor în ceea ce prive ş te trimiterea/ primirea de mesaje jignitoare sau urâte pe Internet de c ă tre copil. Acest acord este mare în m ă sura în care ambele p ă r ţ i sunt de acord c ă tinerii nu au fost agresa ţ i online. Cu toate acestea, p ă rin ţ ii par s ă aib ă o idee ferm ă despre experien ţ ele copilului în mediul online.
Image of page 282

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 283
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern