AUDITING - Teacher - Topic 4 - CBKT

Ktv chính khoâng giaùm saùt ktv phuï 3 côõ

Info icon This preview shows pages 10–14. Sign up to view the full content.

2. KTV chính khoâng giaùm saùt KTV phuï 3. Côõ maãu nhoû khoâng ñaïi dieän cho toång theå 4. Khaùch haøng laø coâng ty coå phaàn nieâm yeát 5.Chöùng töø khoâng ñöôïc ñaùnh soá tröôùc lieân tuïc 6. Giaùm ñoác ñöôïc traû löông theo lôïi nhuaän 7. Saûn phaåm laø ñoà trang söùc baèng vaøng, ñaù quyù 8. Khoaûn muïc döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi 9. Khoâng coù ñieàu leä ñaïo ñöùc ngheà nghieäp Ruûi ro Loaïi RR / AÛnh höôûng Thí duï:
Image of page 10

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

3/02/2012 11 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Moâ hình ruûi ro kieåm toaùn 31 Ruûi ro kieåm toaùn Ruûi ro Tieàm taøng Ruûi ro Kieåm soaùt Ruûi ro Phaùt hieän = x x Ruûi ro Phaùt hieän = Ruûi ro kieåm toaùn Ruûi ro Tieàm taøng Ruûi ro Kieåm soaùt x Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Baøi taäp RR kieåm toaùn RR tieàm taøng RR kieåm soaùt RR phaùt hieän 1% 20% 50% 1% 50% 50% 5% 20% 50% 5% 50% 50% 5% 50% 100% 10% 20% 50% 10% 50% 50% 32 Xaùc ñònh Ruûi ro phaùt hieän. Nhaän xeùt 10% 4% 50% 20% 10% 100% 40% Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Giaûm ruûi ro kieåm toaùn 33 Ruûi ro kieåm toaùn Möùc ñoä toång theå Möùc ñoä Khoaûn muïc Ruûi ro Tieàm taøng Ruûi ro Kieåm soaùt Ruûi ro Tieàm taøng Ruûi ro Kieåm soaùt Ruûi ro Phaùt hieän Ruûi ro Laáy maãu Ruûi ro ngoaøi Laáy maãu
Image of page 11
3/02/2012 12 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Moái quan heä 34 Quan heä giöõa ruûi ro kieåm toaùn, möùc troïng yeáu vaø baèng chöùng kieåm toaùn (Risk-Materiality-Evidence) R M E troïng yeáu vaø ruûi ro kieåm toaùn Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 35 2. GIAI ÑOAÏN TIEÀN KEÁ HOAÏCH PHAÂN BOÁ THÔØI GIAN QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN BCTC n1 Kieåm toaùn BCTC n2 n3 Chuaån Thöïc hieän Hoaøn thaønh Kieåm sô boä Kieåm laàn cuoái 1 12 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 36 36 Th c hi n th nghi m KS L p k ế ho ch Ti n k ế ho ch Th c hi n ki m toán Hoàn thành ki m toán Chu n b ki m toán Th c hi n TN CB Báo cáo ki m toán Đ ánh giá t ng quát QUY TRÌNH KI M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Image of page 12

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

3/02/2012 13 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 37 square4 Tieáp nhaän khaùch haøng môùi vaø duy trì khaùch haøng cuõ. square4 Phaân coâng kieåm toaùn vieân. square4 Thoûa thuaän sô boä vôùi khaùch haøng square4 Kyù hôïp ñoàng kieåm toaùn hoaëc thö heïn kieåm toaùn Caùc coâng vieäc trong giai ñoaïn naøy : 2. GIAI ÑOAÏN TIEÀN KEÁ HOAÏCH Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 3. LAÄP KEÁ HOAÏCH KIEÅM TOAÙN M uïc ñích : Thieát keá chöông trình kieåm toaùn chi tieát. Trình t öï : (1) Tìm hieåu khaùch haøng (2) Xaây döïng keá hoaïch vaø chöông trình kieåm toaùn.
Image of page 13
Image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern