Course Hero Logo

1 ang wika ay masistemang balangkas ang wikang

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 8 - 10 out of 33 pages.

1.Ang wika ay masistemang balangkas.Ang wikang ginagamit ng bawat tao sa daigdig aysistematikong nakaayos sa isang tiyak na balangkas.Halimbawa:nag-aaralSarahmabutimakapasaeksaminMapapansing batay sa mga salitang nakalahad sa itaas, tayo ay makabubuo ng isangpangungusap tulad ng:Si Sarah ay nag-aaral nang mabuti upang makapasa sa eksamin.2.Ang wikang ay sinasalitang tunog. Makabuluhan ang wika sapagkat ito ay nagtataglay ngtunog. Subalit hindi lahat ng tunog ay wika sapagkat hindi lahat ng tunog ay may kahulugan. Sa tao,ang pinakamakabuluhang tunog ay may kahulugan. Sa tao, ang pinakamakabuluhang tunog nanilikha natin ay ang tunog na salita. Ito rin ang kasangkapan ng komunikasyon sa halos lahat ngpagkakataon. Tanging sinasalitang tunog lamang na nagmumula sa tao ang maituturing na wika.Nilikha ito ng ating aparato sa pagsasalita na nagmumula sa hanging nanggagaling sa baga ngnagdaraan sa pumapalag na bagay na siyang lumilikha ng tunog(artikulador)at minomodipika ngilong at bibig(resonador).3.Ang wika ay pinipili at isinasaayos.Mahalaga sa isang nakikipagtalastasan na piliingmabuti at isaayos ang mga salitang gagamitin upang makapagbigay ito ng malinaw na mensahe sakausap. Sa lahat ng pagkakataon, pinipili natin ang wikang ating gagamitin.4.Ang wika ay arbitraryo.Ang isang taong walang kaugnayan sa komunidad ay hindimatututong magsalita kung papaanong ang mga naninirahan sa komunidad na iyon ay nagsasalitasapagkat ang esensya ng wika ay panlipunan.Halimbawa:Kung ikaw ay nasa Pangasinan, kailangan ang wikang iyong sinasalita ay ang wikang gamitinsa Pangasinan upang magkaroon ka ng direktang ugnayan sa lipunang iyong ginagalawan.Ang pagiging "arbitrary" ng wika ay maari ring maiayon sa konbensyunal napagpapakahulugan ng salitang ginagamit. Walang kaugnayan ang salitang ginagamit saKatangian
ipinakakahulugan nito. Isang halimbawa ay ang salitang "aso" sa ingles ang gamiting salita ay "dog",sa Ilokano, ito ay "aso", sa Pangasinan ito ay "aso" maaaring pareho ang mga salitang ginamit dahilang mga gumagamit ng wika ay napagkayariang ito ang gamiting salita kaya't ito angpangkalahatang gamit sa salitang "aso"5.Ang wika ay ginagamit.Ang wika ay kasangkapan sa komunikasyon at katulad ng ibapang kasangkapan, kailangang patuloy itong ginagamit. Ang isang kasangkapang hindi ginagamit aynawawalan ng saysay.6.Ang wika ay nakabatay sa kultura.Paanong nagkakaiba-iba ang wika sa daigdig? Angsagot ay makikita sa pagkakaiba-iba ng mga kultura ng mga bansa at pangkat. Ito ang paliwanagkung bakit may mga kaisipan sa isang wika ang walang katumbas sa ibang wika. Pansinin natin angpagkakaiba ng wikang Filipino sa Ingles. Anu-ano ang iba't ibang anyo ng "ice formations" sa Ingles?Ngunit ano ang katumbas ng mga iyon sa Filipino? Maaring yelo at niyebe lamang, ngunit ano angkatumbas natin sa iba pa? Wala, dahil hindi naman bahagi sa ating kultura ang "glacier", "icebergs","forz", "hailstorm" at iba pa.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 33 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture