0xyz 3221 Ñaëc ñieåm heä noäi löïc Heä noäi löïc thay ñoåi theo vò trí maët

0xyz 3221 ñaëc ñieåm heä noäi löïc heä noäi

This preview shows page 5 - 7 out of 12 pages.

(0xyz). 3.2.2.1. Ñaëc ñieåm heä noäi löïc: -Heä noäi löïc thay ñoåi theo vò trí maët caét ngang. -Heä noäi löïc toàn taïi khi ngoaïi löïc toàn taïi. -Tính chaát heä noäi löïc phuï thuoäc tính chaát heä ngoaïi löïc. 3.2.2.2. Caùc thaønh phaàn noäi löïc: Xaùc ñònh heä toïa ñoä Cartesian vuoâng goùc 0xyz tam dieän thuaän ñoái vôùi phaàn vaät beân traùi, tam dieän nghòch ñoái vôùi phaàn vaät coøn laïi. Chieáu vector chính vaø vector momentt chính (ñaõ B A 6 P 5 P 4 P 1 P 2 P 3 P ) a A 6 P 5 P 4 P ) b 0 P n ) d x y z z M y Q x Q x M y M z N ) c z x M z M y M y x x Q y Q z N
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 1: KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ CÔ HOÏC VAÄT RAÉN BIEÁN DAÏNG 62 TS. Vuõ Coâng Hoøa thu goïn veà troïng taâm 0), toång quaùt coù 6 thaønh phaàn noäi löïc. Qui öôùc teân goïi, kyù hieäu vaø chieàu nhö sau: * Ñoái vôùi vector chính: - Hình chieáu leân truïc x, y: löïc caét Q x , Q y . - Hình chieáu leân truïc z: löïc doïc truïc N z . * Ñoái vôùi vector moment chính: - Hình chieáu leân truïc x, y: moâmen uoán: M x , M y . - Hình chieáu leân truïc z: moâmen xoaén M z . Ghi chuù heä toïa ñoä ñòa phöông treân maët caét ngang: -Chieàu döông truïc z theo chieàu phaùp tuyeán ngoaøi cuûa maët caét. -Hai truïc x, y laø heä truïc quaùn tính chính trung taâm cuûa maët caét. -Ñoái vôùi phaàn vaät beân traùi, heä toïa ñoä ñòa phöông treân maët caét laø heä toïa ñoä thuaän vaø laø heä toïa ñoä nghòch ñoái vôùi phaàn vaät beân phaûi. 3.2.2.3. Xaùc ñònh caùc thaønh phaàn noäi löïc treân maët caét ngang: Vì heä noäi löïc caân baèng vôùi heä ngoaïi löïc cuûa phaàn ñang xeùt, neân: chieáu hình trình phuông 3 Coù 0 M M M löïc ngoaïi : e ; löïc noäi : i löïc ngoaïi Toång löïc noäi Toång chieáu hình trình phuông 3 Coù 0 F F F 0 e 0 i ej ij (1.1) Hay ta coù 6 phöông trình xaùc ñònh 6 thaønh phaàn noäi löïc: ) F ( m M ; ) F ( m M ; ) F ( m M F Q ; F Q ; F N ej z z ej y y ej x x ejy y ejx x ejz z (1.2) 3.2.2.4. Töông quan giöõa noäi löïc vaø ngoaïi löïc: Xeùt moät ñoaïn thanh dz trong baøi toaùn phaúng. Giaû söû ngoaïi löïc taùc duïng leân thanh naèm trong maët phaúng yoz vaø coù phöông vuoâng goùc vôùi truïc z. Nhö vaäy choû coù 2 thaønh phaàn noäi löïc: Q x , M x . Trong ñoaïn thanh ñang xeùt coù ngoaïi löïc phaân boá q, vì dz voâ cuøng beù neân coù theå xem q = const trong dz.
Image of page 6
Image of page 7
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes