Moûi roã xaûy ra khi oå chòu taûi ñoäng OÅ bò keït do bieán daïng nhieät hoùa

Moûi roã xaûy ra khi oå chòu taûi ñoäng oå

This preview shows page 15 - 18 out of 22 pages.

haït maøi moøn. Moûi roã xaûy ra khi oå chòu taûi ñoäng. - OÅ bò keït do bieán daïng nhieät hoùa. Ñeå traùnh caùc daïng hoûng treân toát nhaát cho oå laøm vieäc vôùi cheá ñoä boâi trôn ma saùt öôùt, do ñoù tính toaùn boâi trôn ma saùt öôùt laø tính toaùn cô baûn ñoái vôùi oå tröôït. Tuy nhieân ñeå traùnh sai moøn vaø nhieät ñoä quaù cao khi oå laøm vieäc, naâng cao tuoåi thoï oå caàn duøng phöông phaùp tính quy öôùc theo aùp suaát cho pheùp [p] theo coâng rieâng phaàn khi oå laøm vieäc [p.v]. + Tính toaùn theo aùp suaát cho pheùp [p]: , dl R p = (9.13) R: taûi troïng höôùng taâm, N d: ñöôøng kính oå, mm l: chieàu daøi oå, mm Ñieàu kieän: 2 mm / N ], p [ dl R p = (9.14) Trò soá [p] tra baûng 9.4 Neáu ñònh tröôùc ñöôïc tæ soá: 1/d = ξ , ta tính ñöôïc ñöôøng kính truïc: mm , ] p .[ R d ζ (9.15) + Tính theo coâng rieâng phaàn: Tích [p.v] phaàn naøo ñaëc tröng cho söï sinh nhieät trong oå vaø söï maøi moøn oå; ñieàu kieän: p.v [p.v] (9.16) vôùi l . d R p = vaø vaän toác . 1000 . 60 n . d v π = Trò soá [p.v] cho ôû baûng 9.4.
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 200 Baûng 9.4 Trò soá [p] vaø [p.v] Vaät lieäu truïc vaø baïc [p], N/mm 2 [pv], Nm/mm 2 .s Theùp vôùi ñoàng b φ OUC663 4 ÷ 6 4 ÷ 6 Theùp toâi vôùi Babít 6 ÷ 10 15 ÷ 20 Theùp vôùi gang 2 ÷ 4 1 ÷ 3 + Tính toaùn oå tröôït boâi trôn ma saùt öôùt: Nhöõng ñieàu kieän ñeå oå tröôït laøm vieäc trong cheá ñoä ma saùt öôùt: - Khe hôû giöõa baïc loùt vaø nhoõng truïc phaûi ñaït giaù trò yeâu caàu. - Daàu phaûi coù ñuû ñoä nhôùt caàn thieát vaø lieân tuïc laøm ñaày khe hôû oå. - Vaän toác tröôït ñuû lôùn ñeå taïo ra löïc naâng thuûy ñoäng caàn thieát vaø taïo khe hôû daàu hình neâm. Cheá ñoä ma saùt öôùt chæ nhaän ñöôïc khi thieát keá ñuùng vaø cheá taïo oå caån thaän. Döïa vaøo lyù thuyeát boâi trôn thuûy ñoäng, ta thaáy aùp löïc thuûy ñoäng chæ ñöôïc taïo ra trong khe hôû hình neâm (hình 9.7). Chieáu daøy cuûa lôùp daàu taïi vò trí hôïp nhaát h min phuï thuoäc cheá ñoä laøm vieäc cuûa oå. Ñoä nhôùt cuûa daàu vaû vaän toác goùc cuûa ngoõng truïc caøng lôùn thì h min caøng lôùn, khi taûi troïng taêng h min giaûm ñi. Vôùi cheá ñoä laøm vieäc oån ñònh h min caàn lôùn hôn toång chieàu cao nhaáp nhoâ beà maët ngoõng truïc vaø baïc loùt: d1 d 2 h w 1 2 3 Hình 9.7
Image of page 16
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 201 H min K(R Z1 + R Z2 ) (9.17) Vôùi R Z1 , R Z2 : ñoä nhaáp nhoâ ngoõng truïc, baïc loùt. K: heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa vieäc cheá taïo, laép raùp oå khoâng chính xaùc, möùc ñoä bieán daïng ñaøn hoài cuûa truïc K 2 Ñeå xaùc ñònh h min ta caàn tính heä soá khaû naêng taûi cuûa oå: Φ .
Image of page 17

Subscribe to view the full document.

Image of page 18
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes