do t� shes� nj� portofol t� veçant� t� aktiveve financiare vetëm n� nj� rast

Do t? shes? nj? portofol t? veçant? t? aktiveve

This preview shows page 48 - 50 out of 107 pages.

do të shesë një portofol të veçantë të aktiveve financiare vetëm në një rast stresi, ky skenar nuk do të ndikojë në vlerësimin e modelit të biznesit për ato aktive të njësisë ekonomike nëse njësia ekonomike në mënyrë të arsyeshme pret që një skenar i tillë nuk do të ndodhë. Nëse flukset e mjeteve monetare realizohen në një mënyrë që është e ndryshme nga pritshmëritë e njësisë ekonomike në datën që njësia ekonomike e kishte vlerësuar modelin e biznesit (për shembull, nëse njësia ekonomike shet më shumë ose më pak aktive financiare nga sa pritej kur ajo ka klasifikuar aktivet), kjo as nuk nënkupton ndonjë gabim të periudhës pararendëse në pasqyrat financiare të njësisë ekonomike (shih SNK 8) dhe as nuk do të ndryshojë klasifikimin e aktiveve financiare të mbetura të mbajtura në atë model biznesi (d.m.th. ato aktive që njësia ekonomike ka njohur në periudhat e mëparshme dhe ende i mban) për aq kohë sa njësia ekonomike e ka konsideruar të gjithë informacionin përkatës që ka qenë në dispozicion në atë kohë që ajo ka bërë vlerësimin e modelit të biznesit. Megjithatë, kur një njësi ekonomike vlerëson modelin e biznesit për aktivet financiare të sapo krijuara ose të blera rishtas, ajo duhet të marrë parasysh informacion se si flukset e mjeteve monetare janë realizuar në të kaluarën, së bashku me të gjitha informatat e tjera të përshtatshme. B4.1.2B Modeli i biznesit të njësisë ekonomike për menaxhimin e aktiveve financiare është një çështje e faktit dhe jo vetëm një pohim. Kjo është zakonisht e dukshme përmes aktiviteteve që njësia ekonomike merr përsipër për të arritur objektivin e modelit të biznesit. Një njësi ekonomike do të duhet të përdorë gjykimin kur ajo vlerëson modelin e saj të biznesit për menaxhimin e aktiveve financiare dhe se vlerësimi nuk përcaktohet nga një faktor apo aktivitet i vetëm. Në vend të kësaj, njësia ekonomike duhet të marrë parasysh të gjithë evidencën përkatëse që është në dispozicion në datën e vlerësimit. Kjo evidencë përkatëse përfshin, por nuk kufizohet: (a) se si performanca e modelit të biznesit dhe të aktiveve financiare që mbahen brenda këtij modeli të biznesit janë vlerësuar dhe raportuar tek personeli drejtues kryesor i njësisë ekonomike; (b) rreziqet që ndikojnë në performancën e modelit të biznesit (dhe aktivet financiare të mbajtura brenda atij modelit të biznesit) dhe, në veçanti, mënyra në të cilën këto rreziqe janë menaxhuar; dhe
Image of page 48
SNRF 9 © IFRS Foundation 49 (c) si janë kompensuar drejtuesit e biznesit (për shembull, nëse kompensimi është i bazuar në vlerën e drejtë të aktiveve të menaxhuara ose në bazë të flukseve monetare kontraktuale të mbledhura).
Image of page 49
Image of page 50

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 107 pages?

 • Winter '16
 • james bina

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes