Làm rõ hơn đề tài nghiên cứ u c ?a mình

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 38 - 40 out of 113 pages.

+ Làm rõ hơn đề tài nghiên cứ u c ủa mình . + Giúp ngƣời nghiên cứu có phƣơng pháp luậ n hay lu n c ch t ch hơn. + Có thêm ki ế n th c r ộng, sâu về lĩnh vực đang nghiên cứ u. + Tránh trùng lậ p v ới các nghiên cứu trƣớc đây để ti ế t ki ệm đƣợ c th i gian, công sức và tiề n b c. + Giúp ngƣời nghiên cứu xây dự ng lu n c (b ng ch ứng) để ch ng minh gi thuy ế t NCKH. Ngu n thu th ập tài liệ u Thông tin thu thập để làm nghiên cứu đƣợc tìm thấ y t các nguồn tài liệ u sau: + Lu n c khoa h ọc, định lý, qui luật, đị nh lu ật, khái niệm,… có thể thu th p đƣợ c t sách giáo khoa, tài liệu chuyên nghành, sách chuyên khả o, ...
Image of page 38

Subscribe to view the full document.

29 + Các số li ệu, tài liệu đã công bố đƣợ c tham kh o t các bài báo trong tạp chí khoa h c, t ập san, báo cáo chuyên đề khoa h ọc, …. + S li u th ống kê đƣợ c thu th p t các Niên Giám Thống Kê: Chi cụ c th ống kê, T ng c c th ống kê, …. + Tài liệu lƣu trữ, văn kiệ n, h sơ, văn bả n v lu t, chính sách, … thu thậ p t các cơ quan quản lý Nhà nƣớ c, t ch ức chính trị - xã hộ i. + Thông tin trên truyền hình, truyền thanh, báo chí, … mang tính đại chúng cũng đƣợ c thu th ập, và đƣợ c x lý để làm luậ n c khoa h c ch ng minh cho v ấn đề khoa h c. Trong khi áp dụng vào bài luận văn, tác giả có sử d ụng phương pháp thu th p d li u th c p: Phân tích hoạt động tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng lý giải và thuyết minh thực trạng hoạt động tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghi ệp, phục vụ cho quá trình dự đoán, đánh giá, lập kế hoạch. Nó bao gồm với những thông tin nội bộ đến những thông tin bên ngoài, những thông tin kế toán và thông tin quản lý khác, những thông tin về số lƣợng và giá trị... Trong đó các thông tin kế toán là quan trọng nhất, đƣợc phản ánh tập trung trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp, đó là những nguồn thông tin đặc biệt quan trọng. Các thông tin cơ sở đƣợc dùng để phân tích tài chính trong các doanh nghiệp nói chung là các báo cáo tài chính, bao gồm: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ - Thuy ết minh báo cáo tài chính - Các báo cáo quản trị nhƣ hàng tồn kho, khoản phải thu...
Image of page 39
Image of page 40
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes