3 Các đ n v t v n tài chính cho bên bán � ị ư ấ Morgan Stanley Co Thành l p ậ

3 các đ n v t v n tài chính cho bên bán ? ị

This preview shows page 3 - 5 out of 6 pages.

3.3 Các đ n v t v n tài chính cho bên bán ơ ị ư - Morgan Stanley & Co. Thành l p 1935 Tr s chính ụ ở New York City, U.S - Ducera Partners là m t ngân hàng đ u t đ c l p. ư 3.4 Các đ n v t v n lu t pháp cho bên bán ơ ị ư - Wachtell Lipton Rosen & Katz Wachtell, Lipton, Rosen & Katz Tr s chính ụ ở New York , Hoa Kỳ S lu t s ư 260 Ngày thành l p Năm 1965 II. TÌNH HÌNH B I C NH VÀ DI N BI N C A TH NG V : ƯƠ 1.B i c nh c a 2 công ty và th tr ng lúc đó: ườ T p đoàn d c ph m và hóa ch t Bayer (Đ c): ượ Bayer mua l i Monsanto s là th ng v sáp nh p l n nh t trong trong l ch s c a ươ công ty, giúp tăng g p đôi quy mô kinh doanh nhánh nông nghi p. Bayer s b sung ngay vào thu nh p c t lõi trên m i c phi u c a công ty và s ế tăng l i nhu n lên t i m t t l hai ch s trong nh ng năm t i. Nó cũng hy ỷ ệ v ng s nh n đ c t i 1,5 t đô la ượ trong s hi p l c hàng năm trong vòng ba năm sau khi th a thu n k t thúc. ế Công ty chuyên v h t gi ng bi n đ i gene Monsanto (M ). ế
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Vào th i đi m di n ra, Monsanto đang g p nh ng bê b i pháp lý xung quanh thông tin các s n ph m c a Monsanto gây ung th khi n c phi u c a Bayer ư ế ế m t giá đáng k . * Th tr ng: ườ Th ng v này s cho phép t p đoàn c a Đ c thâm nh p vào lĩnh v c s n ươ xu t-kinh doanh thu c b o v th c v t và h t gi ng, đ ng th i t o ra đ ch ế ế s n xu t thu c tr sâu và h t gi ng l n hàng đ u th gi i. ế Theo báo Wall Street Journal , n u sáp nh p, 2 công ty s chi m kho ng 28% doanh ế ế s thu c tr sâu và thu c di t c toàn c u. V m t chi n l c và khu v c, ế ượ Monsanto là l a ch n phù h p v i Bayer. Ho t đ ng c a Bayer s đ c thúc đ y ượ đáng k và công ty s n m đ c c h i ngàn năm có m t đ th ng tr th tr ng ượ ơ ườ nông nghi p th gi i. ế Giao d ch mua l i Monsanto là m t c t m c chi n l c trong vi c tăng c ng các ế ượ ườ ho t đ ng kinh doanh hàng đ u c a Bayer trong lĩnh v c s c kh e và dinh d ng. ưỡ Bayer mong mu n s tăng g p đôi quy mô kinh doanh m ng nông nghi p và t o ra m t đ ng c thúc đ y sáng t o hàng đ u trong nông nghi p, đ ng th i ơ đ nh v mình vai trò ph c v khách hàng t t h n và m ra các h i tăng tr ng lâu ơ ưở dài trong lĩnh v c nông nghi p. Theo Bayer, v
Image of page 4
Image of page 5
 • Fall '19
 • MAI PHUONG

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes