và các phát hi n c a KTV ệ � đi u ch nh E134 ề ỉ hông tr ng y u ọ � NA vì doanh

Và các phát hi n c a ktv ệ ? đi u ch nh e134

This preview shows page 6 - 10 out of 28 pages.

và các phát hi n c a KTV]. đi u ch nh (E134) hông tr ng y u ế N/A vì doanh nghi p không có kho n vay có g c ngo i t t c trên, các m c tiêu ủ ụ c v n đ sau: đúng) -> m c kh ế
Image of page 6
CÔNG TY TNHH Ki M TOÁN APC Ng i l p ườ Ng i soát xét 1 ườ N i dung: T ng h p xác nh n ki m tra s d tài kho n ư Ng i soát xét 2 ườ M c tiêu: Nh n di n sai ph m trên kho n m c vay và n thuê tài chính Ngu n: B ng s li u t ng h p, BCĐSPS, s cái, s chi ti t… và gi y t làm vi c c ế TK Di n gi i S d 31/12/2018 ư 341 Vay và n ng n h n và dài h n 1,000,000,000 T ng c ng 1,000,000,000 K t qu : ế TB, GL,BS Ghi chú B: Kh p v i BCĐSPS GL: Kh p v i s cái BS: Kh p v i BCĐKT PY: Kh p v i BCKT năm tr c ướ K t lu n: ế S d vay và n thuê tài chính trên b ng t ng h p s li u là kh p v i s ư Tên khách hàng: Công Ty C Ph n S n Xu t Th ng M i Hitexco Đà ươ N ng Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế 31/12/2018 Công vi c th c hi n: L p b ng s li u t ng h p có so sánh v i s d cu i năm tr c. Đ i chi u ư ướ ế v i BCĐSPS, s cái, s chi ti t… và gi y t làm vi c c a ki m toán năm tr ế
Image of page 7
E123 Tên Ngày c a ki m toán năm tr c ướ S d 1/1/2018 ư Bi n đ ng ế Giá tr T l (%) ỷ ệ 3,700,000,000 2,700,000,000 270% 3,700,000,000 2,700,000,000 270% PY ái, BCĐSPS, BCĐKT và BCKT năm tr c ướ Nguy n Th Kim Ngân u các s d trên b ng s li u t ng h p ư r c (n u có). ướ ế
Image of page 8
CÔNG TY TNHH Ki M TOÁN APC Ng i l p ườ Ng i soát xét 1 ườ N i dung: T ng h p xác nh n ki m tra s d tài kho n ư Ng i soát xét 2 ườ M c tiêu: Nh n di n sai ph m trên kho n m c vay và n thuê tài chính Ngu n: B ng s li u t ng h p, BCĐSPS, s cái, s chi ti t… và gi y t làm vi c c ế TK Di n gi i S d 31/12/2018 ư 341 Vay và n ng n h n và dài h n 1,000,000,000 T ng c ng 1,000,000,000 1,000,000,000 7,542,112,901 3,700,000,000 K t lu n: ế Doanh nghi p ch vay ngân hàng vietcombank, bi n đ ng n vay không b t th ế T tr ng vay và n ng n h n trên t ng n ph i tr gi m so v i đ u năm vì tr Tên khách hàng: Công Ty C Ph n S n Xu t Th ng M i Hitexco Đà ươ N ng Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế 31/12/2018 Công vi c th c hi n: So sánh s d vay và n năm nay v i năm tr c, phân tích t tr ng s d c a ư ướ ư ph i tr và so sánh v i năm tr c, đánh giá tính h p lý c a các bi n đ ng. ướ ế S d vay và n ư ng n h n t i ngày
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 28 pages?

 • Fall '16
 • trần ngọc kỳ

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture