CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN VÀ RẼ NHÁNH.pdf

Không trùng v ớ i gi? tr ị nào trong các bi

Info icon This preview shows pages 4–6. Sign up to view the full content.

> không trùng v i giá tr nào trong các bi u th c h ng thì câu l nh L (các l nh sau m ệnh đề default n ế u có) s đượ c th c hi n, r i ra kh i c u trúc switch. Lưu ý: - M t trong nh ững điể m gi i h n c a c u trúc switch là giá tr < Bi ế n/BT > , và giá tr c a < GT1 >, < GT2 >,..< GT_n > đề u ph i là s nguyên.
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Nguy n Thi n Tâm Facebook: SĐT: 09357 34548 - Đây là 1 điể m gi i h n khi ế n cho c u trúc switch tuy d cài đặ t và th hi ện tường minh đoạ n code nhưng nó vẫn không đượ c nhi u l p trình viên ưa chuộ ng. Nh n xét - Câu trúc switch cũng giống như cấ u trúc if else if, if else . - Trong nhi ều trườ ng h p có nh ng bi u th c logic ph c t p thì các l p trình viên v ẫn thườ ng dùng c u trúc if else if, if else để mà gi i quy ế t các v ấn đề g p ph i. TH C HÀNH TRÊN MÁY Bài 1 . Vi ế t chương trình thể hi n menu l a ch ọn, cho ngườ i dùng bi ế t các th lo i phim hi ện đang có trong rạ p chi ế u phim YYY. Yêu c u n gườ i dùng nh p l a ch n th lo i phim mu n xem. Demo code #include <iostream> using namespace std; int main( int argc, char **argv) { int luachon; // đoạ n code t o menu cout << "\n\n\t\t ============== Menu ==============" ; cout << "\n1. Tinh cam" ; cout << "\n2. Kinh di" ; cout << "\n3. XXX" ; cout << "\n4. Khoa hoc - Vien tuong" ; cout << "\n\n\t\t ============== End ==============" ; // yêu c ầu ngườ i dùng nh p l a ch n cout << "\nNhap lua chon(1 --> 4): " ; cin >> luachon; // câu trúc switch switch (luachon) { case 1: { cout << "\nBan da chon the loai phim 'Tinh cam' " ; } break ; case 2: { cout << "\nBan da chon the loai phim 'Kinh di' " ; } break ; case 3: { cout << "\nBan da chon the loai phim 'XXX' " ; } break ; case 4: { cout << "\nBan da chon the loai phim 'Khoa hoc - Vien tuong' " ; } break ; default : { cout << "\nLua chon khong hop le. Xin vui long kiem tra lai" ; } } system( "pause" ); return 0; } Bài 2 . Vi ết chương trình yêu cầu ngườ i dùng nh ập vào 1 tháng và năm bấ t kì , sau đó in ra màn hình xem tháng vừ a nh p vào có bao nhiêu ngày trong năm đó ? V ấn đề đặ t ra - N ế u b break sau m i case thì chuy n gì s x y ra ?
Image of page 5
Nguy n Thi n Tâm Facebook: SĐT: 09357 34548 --------------------------------------------------------------------- END --------------------------------------------------------------------- - Đây là tài liệu dùng để h c và tham kh o. - Trong quá trình biên so n b tài li u có: + Tham kh o 1 s ngu n tài li ệu(google search, ebook, sách chuyên ngành…).
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern