sáng thế 12 đến 24 - Copy

Khi ườ ậ ? ồ ể ợ ? ớ th y mình có

This preview shows page 2 - 3 out of 4 pages.

i Ha-ga và nàng có thai. Khi ườ ế th y mình có thai, thì nàng coi khinh bà ch . Bà Xa-rai nói v i ông Áp-ram: "Tôi b s nh c là t i ông đ y! Chính ị ỉ tôi đã đ t n tỳ c a tôi vào lòng ông. Th mà t khi nó th y mình có thai, nó coi khinh tôi. Xin Ð c Chúa phân x ế gi a ông và tôi." Ông Áp-ram nói v i bà Xa-rai: "N tỳ c a bà trong tay bà đ y; đ i v i nó, cái gì t t cho bà thì bà c làm!" Bà Xa-rai hành h Ha-ga khi n nàng ph i tr n bà. ế S th n c a Ð c Chúa g p th y nàng g n m t su i n c trong sa m c, su i trên đ ng đi Sua. ướ ố ở ườ "Này đây ng i đang có thai, s p sinh h con trai ươ và s đ t tên là Ít-ma-ên, vì Ð c Chúa đã nghe th u n i kh c a ng i. ươ Con ng i đó đúng là m t con l a hoang, ườ nó gi tay ch ng m i ng i, m i ng i gi tay ch ng nó, ơ ườ ườ ơ nó s luôn đ i đ u v i t t c anh em nó." Nàng g i tên Ð c Chúa, Ð ng phán v i nàng, là: "Ngài là Thiên Chúa, Ð ng th y tôi", vì nàng nói: "Ph i chăng n i đây tôi đã nhìn th y, sau khi Ng i nhìn th y tôi?" ơ ườ Ha-ga sinh cho ông Áp-ram m t con trai; ông đ t tên cho đ a con mà Ha-ga đã sinh cho ông là Ít-ma-ên. Ông Áp-ram đ c tám m i sáu tu i khi Ha-ga sinh Ít-ma-ên cho ông. ượ ươ Giao c và phép c t bì ướ Khi ông Áp-ram đ c chín m i chín tu i, Ð c Chúa hi n ra v i ông và phán: "Ta là Thiên Chúa Toàn Năng. ượ ươ Ng i hãy b c đi tr c m t Ta và hãy s ng hoàn h o. ươ ướ ướ Ta s đ t giao c c a Ta gi a Ta v i ng i, và Ta s ướ ươ cho ng i tr nên đông, th t đông." ươ Thiên Chúa phán v i ông Áp-ra-ham: "Ph n ng i, hãy gi giao c c a Ta, ng i và dòng dõi ng i sau này, ươ ướ ươ ươ t th h này qua th h khác. ế ế Ðây là giao c c a Ta mà các ng i ph i gi , giao c gi a Ta v i các ng i, ướ ươ ướ ươ v i dòng dõi ng i sau này: m i đàn ông con trai c a các ng i s ph i ch u c t bì. ươ ươ Các ng i ph i ch u c t bì ươ n i bao quy đ u: đó s là d u hi u giao c gi a Ta v i các ng i. ơ ướ ươ Sinh đ c tám ngày, m i con trai c a các ượ ng i s ph i ch u c t bì, t th h này qua th h khác, k c nô l sinh trong nhà, hay nô l các ng i dùng ươ ế ế ươ b c mà mua c a b t c ng i ngo i bang nào không thu c dòng dõi các ng i. ườ ươ Bu c ph i c t bì nô l sinh trong nhà cũng nh nô l mua b ng b c. Giao c c a Ta ghi d u trong xác th t các ng
Image of page 2

Subscribe to view the full document.

Image of page 3
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern