Course Hero Logo

T m d ch m t t l cao đ c tiêu th là d ng bao bì và đi

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 137 - 140 out of 354 pages.

Tm d ch: Mt tlcao đc tiêu thdng bao bì, và điu này to nên khong by phnỷ ệượtrăm theo trng lng rác thi sinh hot. Hu nhtt cchúng đu có thđc tái ch, nhngượư ấượếưrt ít đc tái chmc dù ngành công nghip tái chnha phát trin nhanh.ượếếĐáp án: AQuestion 43 BKin thc: Tvng, đcếhiu Gii thích:goods (n): hàng hóa
refuse (n): cht thirubble (n): dây đinrequirement (n): nhuc uA high proportion of our animal consumption is in the (16)of packaging, and this constitutesabout seven per cent by weight of our domestic(17).Tm d ch: Mt tlcao đc tiêu thdng bao bì, và điu này to nên khong by phnỷ ệượtrăm theo trng lng rác thi sinh hot. Hu nhtt cchúng đu có thđc tái ch, nhngượư ấượếưrt ít đc tái chmc dù ngành công nghip tái chnha phát trin nhanh.ượếếĐáp án: BQuestion 44 CKin thc: Tvng, đcếhiu Gii thích:effect (n): nhhng degree (n):ưởbng cp value (n):giá tr demand (n):nhu cuThe plastics themselves are extremely energy-rich – they have a higher calorific (18)than coaland one method of 'recovery' strongly (19)by the plastic manufacturers is the conversion ofwaste plastic into a fuel.Tm d ch: Bn thân nha là ngun năng lng cc kì phong phú- chúng có giá tr năng lng caoượượhn cơthanvà mt phng pháp 'khôi phc' rt đca thích bi các nhà sn xut nha là bin đi chtươượưếthi nha thành nhiênli uĐáp án: CQuestion 45 DKin thc: Tvng, đcếhiu Gii thích:argued (quá khphân t): tranh cãipresented (quá khphân t): thhin desired (quá khphân t): hammun favored (quá khphân t):thích thúThe plastics themselves are extremely energy-rich – they have a higher calorific (18)than coal
and one method of 'recovery' strongly (19)by the plastic manufacturers is the conversion ofwaste plastic into a fuel.Tm d ch: Bn thân nha là ngun năng lng cc kì phong phú- chúng có giá tr năng lng caoượượhn cthan và mt phng pháp 'khôi phc' rt đca thích bi các nhà sn xut nha là binơươượưếđi cht thi nha thành nhiênli uĐáp án: DDch bài đc s7Khong 50 hoc nhiu hn các loi nha hin đi đc làm tdu, khí đt hoc than-tài nguyênơượkhông thtái to.Nht Bn, chúng ta nhp khu cũng hn ba triu tn vt liu mi năm, vàơsm hay mun, hu ht chúng sb ném đi. Mt tlcao đc tiêu thdng bao bì, và điuếỷ ệượnày to nên khong by phn trăm theo trng lng rác thi sinh hot. Hu nhtt cchúng đuượư ấcó thđc tái ch, nhng rt ít đc tái chmc dù ngành công nghip tái chnha phát trinượếưượếếnhanh.Bn thân nha là ngun năng lng cc kì phong phú- chúnggiátr năng lng cao hn cượượơthan và mt phng pháp 'khôi phc' rt đca thích bi các nhà sn xut nha là bin điươượưếcht thi nha thành nhiênli u.Question 46 CKin thc: Đcếhi uGi ithích:Ti sao ông John Mills đi máy bay?A. Ông y mu nđi ngh .B. Ông y mu nth .C. Ôngy mun thămgia đình.D. Ôngy phi đi côngtác.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 354 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags
Caste, Following, The Passage, Caste system in India

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture