2 685kNcm k 1 2 3 0 j k 1 00015 Biến dạng dài theo phương chính thứ 2 3 4 2 3

2 685kncm k 1 2 3 0 j k 1 00015 biến dạng dài

This preview shows page 2 - 3 out of 3 pages.