Ổng tài sản trong các năm đề u chi ? m g

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 55 - 58 out of 113 pages.

ổng tài sản trong các năm đề u chi ế m g ần 80% và lên đến hơn 90%.Đố i v i m t doanh nghi p kinh doanh chính trong lĩnh vực xây dự ng, xu ất phát từ đặc điểm ngành kinh doanh yêu cầ u nhi u máy móc thiế t b thi công, thông thƣờ ng t tr ọng tài sản dài hạ n s chi ế m t l l ớn hơn. Tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp có quy mô nhỏ , ngu n v n h n ch ế nhƣ công ty TNHH Phong Phú thì việc thuê máy thi công là phổ bi ến hơn mua và sở h u máy.Vì vậ y t tr ọng tài sả n ng n h ạn cao có thể ch p nh ận đƣợ c. T ng kho n m c c th trong tài sả n ng n h n bi ến độ ng theo chi ều hƣớ ng sau: Ti ền và tƣơng đƣơng tiền có xu hƣớ ng gi m d n, năm 2012 giá trị kho n m c này chiế m kho ng 17% trong t ổng tài sản, đến năm 2013, 2014 giả m xu ng ch còn trên dƣới 3%. Nguyên nhân củ a vi c gi m ti ền và tƣơng đƣơng tiề n c v m ặt giá trị t tr ọng là do nhu cầ u v ti n m t cho vi c th c hi ện đấ u th ầu và thi công của công ty đang giả m d n. C th năm 2012 công ty tiến hành thi công 5 dự án lớn nhƣ:đƣờ ng B ản Nhàm, đƣờ ng N m V ằm, đƣờng Khâu Bang - B c C n, c u B ản Bài, cầu Tà Xùa - Sơn La….với giá trị thi công lên đến hơn 90 tỷ đồng. Đến năm 2013 các dự án thi công ch còn 2 dự án lớn là đƣờ ng c u h c u n ạn lũ quét Pác Nặm, đƣờ ng N m Sai - t nh B c C n v i t ổng giá trị đầu tƣ gầ n 70 t ỷ. Đến năm 2014 các dự án chính là đƣờ ng giao thông An Thắ ng - Ti ế n B , huy ện Pác Nặ m, B c C n; C u B ản Điế ng, c ầu Nà Đẩ y - đƣờ ng
Image of page 55

Subscribe to view the full document.

46 B ảng 3.1 Phân tích sự bi ến độ ng c ác khoả n m ục tài sả n, ngu n v n
Image of page 56
47 254 B c C n, c u Km31 - N ậm Giôn - Sơn La, cầ u treo C ốc Phát - Thƣợ ng Giáo, Bắ c C n, s a ch a m t s công trình cầu treo không đả m b ảo an toàn trên đị a bàn huyệ n Ba B - B c C ạn …đều là các dự án nhỏ , v i t ổng giá trị đầ u tƣ chỉ kho ng 60 t đồ ng. Xu ất phát từ vi ệc giá trị đầu tƣ dự án thi công ngày càng nhỏ , ch y ế u t thi công chuyể n sang s a ch ữa làm nhu cầu và năng lự c cung c p ti ền cũng giả m theo. N ế u kh năng thanh toán củ a doanh nghi ệp không bị ảnh hƣởng thì việ c gi m ti ền cũng có thể ch p nh ận đƣợc khi phù hợ p v ới tình hình kinh doanh của đơn vị .
Image of page 57

Subscribe to view the full document.

Image of page 58
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes