Likviditetsgrad b quick ratio kan beregnes som quick

This preview shows page 4 - 6 out of 9 pages.

Likviditetsgrad B (”Quick ratio”) kan beregnes som: Quick ratio= (Kortfristet aktiver -varebeholdninger) / Kortfristet gæld.Quick ratio = (21108-4541) / 27517=0,602.Quick ratio viser at 60,2% af aktiverne kan realisere til kontanter i forhold til deudgifter der forfalder inden for et år.Likviditetsgraden er fremadskuende og udtrykker forholdet mellem likvide midler dervil være til rådighed i den kommende regnskabsperiode og gæld der forfalder isamme periode. Disse nøgletal bør som minimum være større end en, og de er underén.Ud fra beregningerne ser vi altså at virksomhedens evne til at betale sine kreditorer,når betalinger forfalder er lavt, altså er der risiko for at Carlsberg ikke kan betalesine kreditorer i løbet af 2013.1.eDet markedsmæssige afkast af ejernes investering i Carlsberg i 2012Aktieafkast ”stock price return” udtrykker det markedsmæssige afkast tilaktionærerne.Det markedsmæssige afkast består af to dele, den ene er kursgevinsten som erstigningen i aktiens markedspris og dividender som er den del af overskuddet derudbetales til aktionærerne.4
Hjemmeopgave 1ErhvervsøkonomiVi har følgende oplysninger om aktiekurs: Ultimo 2011=405, ultimo 2012=554,dividender=5,5, dermed får vi at:Aktieafkast=554405+5,5405=0,38.Det betyder altså at ejernes samlet portfolie er i alt steget med 38,1 % efterkursstigning. Sagt med andre ord udtrykker aktieafkast det markedsmæssige afkastaf aktionærernes investering i Carlsberg i 2012.Egenkapitalens forrentning var lig 11% i 2012, og aktieafkast var 38,1% i 2012.En af grundende til at det markedsmæssige afkast af Carlsbergs aktier afveg fraegenkapitalens forrentning i 2012 er bl.a. at mens aktieafkast udtrykker det samledemarkedsmæssige afkast, udtrykker egenkapitalens forrentning ejernesgennemsnitlige afkast pr. investeret krone. Altså var der gennemsnitligt en afkast på11% pr. investeret krone i 2012, mens de 38,1% viser at ejernes samlet portfolie stegmed 38,1% efter kursstigninger i 2012.1.fPrice-earnings ratio udtrykker, hvor meget en potentiel investor skal betale for énkrones overskud i denne og hver af alle fremtidige perioder. Investorer bruger price-earnings ratio til at identificere aktier der er prissat for lavt.Vi har at aktiekurs ultimo 2012 er lig 554 og resultat per aktie er 36,8. Dermed får viat Price-earnings ratio=554/36,8=15,05Anheuser – Busch Inbev havde et price-earnings forhold på 22,84 på dette tidspunkt.Det betyder at man ved at købe aktien i Carlsberg får en given fremtidigindkomststrøm billigere end ved at købe aktien i Anheuser Busch, idet Carlsberg haren lavere price-earnings forhold. Samtidig betyder det højere price-earnings forholdfor Anheuser Busch også at markedet forventer en højere vækst i indkomst ifremtiden for Anheuser- Busch end den fremtidig vækst i indkomst som forventes forCarlsberg.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Claus thustrup

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture