LIFO reserve ɛ l a ɪ ɛ f əʊ r ɪˈ z ɜːv Quỹ LIFO Sự khác biệt giữa FIFO và LIFO

Lifo reserve ɛ l a ɪ ɛ f əʊ r ɪˈ z ɜːv quỹ

This preview shows page 77 - 80 out of 136 pages.

LIFO reserve / ɛ l-a ɪ - ɛ f- əʊ r ɪˈ z ɜːv / Quỹ LIFO Sự khác biệt giữa FIFO và LIFO tính toán. Quỹ LIFO đại diện cho số tiền thu nhập đã nhận được hoãn thuế thông qua việc sử dụng LIFO . Mark to market /m ɑːk tuː ˈmɑːkɪt / Hạch toán theo giá thị trường Phương thức đặt ra mức giá của tài sản trên bảng cân đối phản ánh giá trị của chúng khi bán trên thị trường tại thời điểm hạch toán.
Image of page 77

Subscribe to view the full document.

61 Non-controlling interest /n ɒ n k ə n'troul ɪŋ 'intrist / Lợi ích của cổ đông không kiểm soát (Lợi ích thiểu số) Một cổ đông sở hữu ít hơn 50% cổ phần đang lưu hành và không kiểm soát các quyết định. Periodic inventory system / ˌ p ɪə r ɪˈɒ d ɪk ˈɪ nv əntri ˈsɪ st ɪ m/ Hệ thống kiểm kê định kỳ hàng tồn kho Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán tổng hợp và từ đó tính ra giá trị của hàng hóa, vật tư đã xuất trong kỳ . Perpetual inventory system /p əˈ p ɛʧʊəl ˈɪ nv əntri ˈsɪ st ɪ m/ Hệ thống kê khai thường xuyên hàng tồn kho Phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán. Preferred shares /pr ɪˈ f ɜːd ʃ e ə z/ Cổ phiếu ưu đãi C phiéu ưu đãi gồm có các loại: cổ phiếu ưu đãi biểu quyết, cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại , c ổ phiếu ưu đãi khác do Điều lệ Công ty quy định . Cổ phiếu ưu đãi nhất là Cổ phiếu ưu đãi cổ tức . Raw materials /r ɔː məˈ t ɪə r ɪə lz/ Nguyên liệu thô Dạng vật liệu cơ bản mà từ đó hàng hóa, sản phẩm hoàn thiện hay vật liệu trung gian được sản xuất hay tạo ra .
Image of page 78
62 Replacement cost /r ɪˈ ple ɪ sm ə nt k ɒ st/ Chi phí thay thế Số tiền mà một thực thể sẽ phải trả để thay thế một tài sản tại thời điểm hiện tại, theo giá trị hiện tại của nó. Retained earnings /r ɪˈ te ɪnd ˈɜːnɪŋz / Lợi nhuận giữ lại Thu nhập ròng tích lũy của công ty được công ty giữ lại tại một thời điểm cụ thể, chẳng hạn như vào cuối kỳ báo cáo. Specific identification /sp ɪˈ s ɪ f ɪ k a ɪˌ d ɛ nt ɪ f ɪˈ ke ɪʃə n/ Phương pháp giá đích danh Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: giá trị của từng hàng tồn kho được xuất ra trong kỳ bằng chính giá thực tế của chúng thời điểm đó .
Image of page 79

Subscribe to view the full document.

Image of page 80
 • Fall '15
 • john

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes