Khách hàng không có n c n chú ý trong 12 tháng g n đây nh t ợ � � ấ V c� nhân

Khách hàng không có n c n chú ý trong 12 tháng

This preview shows page 2 - 4 out of 11 pages.

Khách hàng không có n c n chú ý trong 12 tháng g n đây nh t. V cá nhân, ông Tú không có d n vay t i các TCTD và không có l ch s ch m thanh toán th . ư Khách hàng m i l n đ u tiên thi t l p quan h v i HDBank. ế 3. Ch t l ng tín d ng: ượ Khách hàng quan h t t v i các TCTD, khách hàng không có n x u trong vào 05 năm g n nh t và ệ ố không b ch m thanh toán th tín d ng trong 03 năm g n đây. Các kho n n hi n t i đ u thu c nhóm I. C. TH M Đ NH KHÁCH HÀNG 1. T ch c và qu n lý doanh nghi p a. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n Công ty TNHH MTV K thu t Tú do ông Nguy n Tú thành l p và chính th c đi vào ho t đ ng vào tháng 3 năm 2010. Trong 7 năm ho t đ ng công ty đã thành l p các kho hàng, nhà máy và m r ng diên ở ộ tích s n xu t. Ngoài ra công ty cũng đã gia tăng nhân s h n 100 ng i bao g m qu n lý và nhân viên. ơ ườ 2 /11
Image of page 2

Subscribe to view the full document.

Ngoài ra trong quá trình kinh doanh, công ty cũng đã t o d ng đ c m i quan h v i các nhà cung ượ c p cũng nh các t ch c tín d ng khác nh công ty TNHH MTV XNK TM Ánh D ng; Cty TNHH ư ư ươ MTV Nh t Tài Trung,… Công ty cũng có nhi u nhà tiêu th nh Công ty TNHH Yamaguchi VN; Công ư ty Trí Phát;… v i t ng doanh s h n 16.000 tri u đ ng. ơ Song, tình hình kinh doanh c a công ty hi n nay (12 tháng g n nh t) có s tăng tr ng nh cho ưở th y công ty đang có m t năm kinh doanh không nh mong đ i. ư d. Thành viên góp v n ch y u – Ban đi u hành ế Công ty TNHH MTV K Thu t Tú do ông Nguy n Tú là Ch tr ch kiêm Giám đ c công ty, và bà Nguy n Th Ng c gi ch c v k toán tr ng. Hi n t i t ng V n ch s h u Công ty là 16.731 tri u ế ưở đ ng tính đ n th i đi m 31/12/2016. Trong đó v n đi u l là 9.000 tri u đ ng. ế 4. Ho t đ ng s n xu t kinh doanh a. Ho t đ ng s n xu t kinh doanh Ngành và s n ph m kinh doanh c th - Ngành: S a ch a, bán buôn máy móc thi t b , công c h tr cho ngành công nghi p, ph tùng ế linh ki n. - S n ph m: Máy móc thi t b , ph tùng, linh ki n và công c h tr cho ngành công nghi p. ế Nh n xét: Công ty ho t đ ng trong 3 lĩnh v c chính: - Kinh doanh máy móc, thi t b CNC m i và đã qua s d ng. ế - Cung ng d ch v s a ch a máy móc, thi t b CNC. ụ ử ế - Gia công s n xu t c khí. ơ e. C s v t ch t và lao đ ng ơ ở M t b ng s n xu t kinh doanh
Image of page 3
Image of page 4
 • Fall '19
 • MAI PHUONG

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes