Đề tài phân tích tình hình tài chính công

 • No School
 • AA 1
 • 111

This preview shows page 9 - 11 out of 111 pages.

Đề tài “Phân tích tình hình tài chính công ty xu t nh p kh ẩu Vinashin”, luận văn thạc sĩ củ a tác gi Tr n Thanh Th ủy năm 2013 , Đề tài “Phân tích tài chính công ty cổ ph ần Kinh Đô” Lu ận văn thạc sĩ củ a tác gi Vũ Thị Bích Hà năm 2012, Đề tài “Phân tích tài chính công ty c ph ần đƣờng Biên Hòa năm 2007 – 2009” củ a tác gi Nguy n Ng c Thùy, Võ Th H ồng Hƣơng , đề tài “Phân tích tài chính công ty TNHH Tâm Châu”, lu ận văn thạc sĩ tác giả Lê Th Kim Anh năm 2012, đề tài “Phân tích tài chính công ty c ph ần Alphanam” củ a tác gi Nguy ễn Anh Vinh năm 2010… đã trình bày đƣợ c cơ sở lý lu n v vi c phân tích tài chính doanh nghi p, phân tích th c tr ng tài chính c ủa đơn vị nghiên c u m t s khía c nh, ch ra điể m m ạnh điể m y ế u v tình hình tài chính c ủa công ty. Đề xu t m t s gi i pháp th c t ế và các ki ế n ngh nh m nâng cao hi u qu ho ạt độ ng tài chính t ại đơn vị . Tuy nhiên trong m ỗi đề tài l i đánh giá theo mộ t s ch tiêu khác bi t t i ph m vi th i gian khác nhau, ch ng h n: Đề tài “Phân tích tình hình tài chính tạ i công ty c ph ần rƣợu bia Đà Lạt”, lu ận văn thạc sĩ củ a tác gi Trƣơng Thanh Sơn năm 2012 đã tiế n hành phân tích tình hình tài chính c a công ty thông qua vi ệc phân tích và đánh giá khả năng thanh toán, kh năng cân đố i v n, hi u qu ho ạt độ ng, kh năng sinh lờ i và các t s tài chính trên báo cáo tài chính c ủa công ty trong giai đoạ n 2009 2011 t đó đƣa ra
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

5 ƣu điể m và h n ch ế trong ho ạt độ ng tài chính c ủa công ty. Qua đây cho thấ y bài phân tích chƣa thự c s đi sâu vào tấ t c các m t v tình hình tài chính c a công ty nhƣ: phân tích sự thay đổ i c a các kho n m c, phân tích dòng ti n, phân tích các y ế u t ảnh hƣởng đến ROE và phân tích xu hƣớ ng. Đề tài “Phân tích tình hình tài chính công ty xuấ t nh p kh ẩu Vinashin”, luậ n văn thạc sĩ củ a tác gi Tr n Thanh Th ủy năm 2013 đã tiế n hành phân tích tình hình tài chính thông qua phân tích s bi ến độ ng các kho n m c tài s n ngu n v n, k ế t qu kinh doanh c ủa công ty, báo cáo lƣu chuyể n ti n t và phân tích các ch s tài chính c ủa công ty trong giai đoạ n 2009 2011. Tuy nhiên, bài phân tích chƣa đi vào phân tích các y ế u t ảnh hƣởng đến ROE, chƣa phân tích xu hƣớ ng và gi i pháp c i thi n tình hình công ty.
Image of page 10
Image of page 11
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes